Wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego

Już możliwy jest wydruk informacji ze strony https://ems.ms.gov.pl/ odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym zupełnie za darmo, bez ruszania się z biura można uzyskać podstawowe dane o potencjalnym kontrahencie, takie jak: siedziba, sposób reprezentacji, kapitał zakładowy itp.

Emerytury kapitałowe

Zagadnienie emerytur kapitałowych uregulowane zostało w ustawie z dnia 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507). Czytaj dalej

Zwolnienia grupowe

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli zamierzają rozwiązywać stosunki pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, muszą liczyć się z obowiązkiem stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych, co z kolei wiąże się to z koniecznością wypłacania zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych. Czytaj dalej

Przekazanie spółce cywilnej przez jej wspólnika środków pochodzących z kredytu

W dzisiejszym artykule postaramy się znaleźć najlepsze pod względem cywilistycznym jak i prawnopodatkowym rozwiązanie problemu przekazania spółce cywilnej środków finansowych pochodzących z kredytu (np. konsumenckiego) zaciągniętego przez jej wspólnika. Z sytuacją taką spotkamy się przede wszystkim na etapie podpisywania umowy spółki i wnoszenia wkładów do spółki. Poniżej przedstawiamy kilka sugestii co do tego, w jakiej formie dokonać takiego transferu majątkowego aby był on optymalny z punktu widzenia prawa podatkowego jak i prawa cywilnego. Czytaj dalej

Zarząd nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej

W kolejnym z serii artykułów odnoszących się do tematyki wspólnot mieszkaniowych poruszam kwestię sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Wyróżniamy dwa modele zarządu – zarząd umowny oraz zarząd ustawowy. Zarząd ustawowy różni się w zależności od tego, z iloma lokalami mamy do czynienia w danej wspólnocie. Czytaj dalej

Zaskarżanie uchwał Zgromadzenia Wspólników w Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest korporacją, w której władza należy do większości kapitałowej. W związku z powyższym nie stanowią rzadkości sytuacje, w których interesy wspólników mniejszościowych lub samej spółki zostają zagrożone czy naruszone. Głównym środkiem ochrony w takich przypadkach staje się instytucja zaskarżania uchwał. Na gruncie Kodeksu spółek handlowych określonemu katalogowi podmiotów ustawodawca przyznaje dwa sposoby zaskarżenia decyzji organów spółki: powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały (art. 249 k.s.h.) oraz o jej uchylenie (art. 252 k.s.h.). Czytaj dalej

Problematyka szkody handlowej na przykładzie utraty wartości powypadkowego pojazdu mechanicznego

Powypadkowe roszczenia właściciela uszkodzonego na skutek kolizji pojazdu nie powinny ograniczać się wyłącznie do możliwości dochodzenia naprawienia zaistniałej szkody, poprzez dokonanie naprawy pojazdu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowy i bezwypadkowy dotąd samochód, który w wypadku doznaje uszkodzenia, nawet po rzetelnej naprawie nie będzie już wart tyle co przed kolizją. Strata wartości samochodu powypadkowego, nazywana w doktrynie i orzecznictwie utratą wartości handlowej, powinna na mocy art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego zostać naprawiona. Czytaj dalej

Ogólne informacje dotyczące wspólnot mieszkaniowych

Dzisiejszy post będzie pierwszym z serii artykułów dotyczących wspólnot mieszkaniowych – zasad ich działania oraz wybranych problemów praktycznych. Zapraszam do lektury. Czytaj dalej

Zmiany prawno-podatkowe dotyczące możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodu zakupu paliwa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Poniżej znajdą Państwo zarys możliwości związanych z odliczaniem wydatków poniesionych na zakup paliwa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą aktualny zarówno na gruncie rozważań dotyczących spółki cywilnej, spółek handlowych jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. Czytaj dalej