E-recepcja

Blog kancelarii

PIT i CIT. Ulga na złe długi


OwczarekJuż od 2018 roku po nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadzona zostanie dla podatników nowa ulga – na złe długi.

Ulga ta pozwoli sprzedawcą zmniejszyć swój dochód o wierzytelności za zrealizowane dostawy towarów i usług, które nie zostały spłacone. Tymczasem nabywcy tych towarów i usług będą zobligowani postąpić odwrotnie – zwiększając swój dochód o niespłacone wierzytelności. To konstrukcja analogiczna do stosowanej w podatku od towarów i usług (VAT).

Jednocześnie nowe rozwiązanie stanowi odstępstwo od zasady dotyczącej podatku PIT, według której przychód powstaje już z samych kwot należnych, nawet jeśli nie zostały one opłacone.

Skorzystanie z ulgi na złe długi będzie możliwe tylko przy kumulatywnym spełnieniu poniższych kryteriów:

  • dłużnik bądź wierzyciel nie będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego według Prawa restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego czy w trakcie likwidacji
  • od daty wystawienia faktury bądź rachunku czy zawarcia umowy dokumentującej nieuregulowaną wierzytelność nie upłynie termin 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostanie wystawiona faktura bądź rachunek czy zostanie zawarta umowa,
  • wierzyciel oraz dłużnik:
    • są podatnikami podatku dochodowego mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski
      bądź
    • są podatnikami podatku dochodowego niemającym miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium Polski uzyskującym dochody na terytorium Polski za pośrednictwem zagranicznego zakładu a wierzytelność lub zobowiązanie powstało w wyniku transakcji handlowej, z której przychód lub koszt uzyskania przychodu został przypisany do tego zagranicznego zakładu.

Warto jednak pamiętać, że tego typu ulga, określana mianem ulgi na złe długi, znajdzie zastosowanie tylko w transakcjach między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://inforfk.pl