Polacy jako udziałowcy większościowi spółki zagranicznej a regulacje CFC

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Z początkiem 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz dwóch nowych typów zagranicznych jednostek kontrolowanych, wprowadziła ona istotną zmianę w zakresie identyfikacji większościowego udziału polskich podatników w zagranicznej jednostce kontrolowanej. Obecnie już nie tylko podmioty powiązane są uwzględniane przy ustaleniu czy mamy do czynienia z zagraniczną jednostką kontrolowaną przez Polaków. Przy określeniu czy polski podatnik posiada ponad 50 % udziałów, praw głosu w organach kontrolnych lub praw do uczestnictwa w zysku, uwzględnia się kumulatywnie wszystkich udziałowców posiadających polską rezydencję podatkową. Niezależnie od tego czy są ze sobą w jakikolwiek sposób powiązani w rozumieniu przepisów CFC.

Kryterium większościowe przy identyfikacji CFC

Podstawowym kryterium oceny czy dany podmiot zagraniczny jest jednostką kontrolowaną (ang. „Controlled Foreign Corporation” – dalej: „CFC”), jest przesłanka większościowej kontroli. Oznacza to, że posiadanie przez polskiego podatnika pośrednio lub bezpośrednio, ponad 50 % udziałów (prawa do zysku lub stanowienia) w zagranicznej jednostce stanowi przesłankę do rozpoczęcia analizy stosowania regulacji CFC. Przedmiotowa większość ustalana jest samodzielnie dla konkretnego podatnika lub wespół z podmiotami powiązanymi. Zarówno ustawa o PIT, jak i ustawa CIT, definiują jako podmiot powiązany osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25 % udziałów, prawa do stanowienia lub zysku. Do grona podmiotów powiązanych zalicza się również małżonka i krewnych podatnika do drugiego stopnia i podmioty z nimi powiązane. Taka konstrukcja, choć w niewielkim stopniu, to jednak ograniczała możliwość kwalifikacji poszczególnych podmiotów jako zagraniczne jednostki kontrolowane.

Istota wprowadzonych zmian w regulacjach dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej

Przesłanka posiadania 50 % udziałów (praw do zysku lub stanowienia) jest ciągle podstawowym kryterium jakie należy wziąć pod rozwagę przy ocenie stosowania mechanizmu CFC dla polskich podatników. Niemniej wprowadzone do początku 2022 roku zmiany rozszerzyły m.in. katalog podmiotów, które są brane pod uwagę przy ocenie przesłanki większościowego udziału. Obecnie do kategorii tych podmiotów zalicza się również „innych podatników mających miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym samym, nie tylko podmioty powiązane w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt. 4 ustawy o PIT (analogicznie art. 24a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT), ale wszyscy polscy rezydenci podatkowi, będą uwzględniani kumulatywnie. Oznacza to, że polski podatnik posiadający choćby ułamek udziałów w zagranicznej spółce faktycznie kontrolowanej przez innego polskiego podatnika będzie podlegał obowiązkowi CFC.

Niewielka zmiana redakcyjna – duże konsekwencje praktyczne

Powyższe może prowadzić do sytuacji, w której z pozoru bardzo rozdrobniona i niepowiązana ze sobą struktura udziałowa w spółce zagranicznej, wymusi konieczność stosowania regulacji CFC. Tym samym powstanie obowiązek obliczenia i zapłaty podatku. Jest to możliwe nawet w przypadku, gdy żaden z polskich udziałowców nie jest w stanie samodzielnie sprawować faktycznej kontroli nad zagraniczną jednostką. Niemniej, po zliczeniu praw przysługujących wspólnie wszystkim polskim podatnikom w tej spółce, zostaje spełniona przesłanka większościowej kontroli.

Uważaj zatem, jeśli w zagranicznej jednostce większość udziałów (praw stanowienia lub praw do zysku) przysługuje Polakom, dokładnie przeanalizuj czy istnieje ryzyko podlegania regulacji CFC.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z biura naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli szukasz wsparcia prawnego w prowadzeniu działalności za granicą zapraszamy na stronę departamentu spółek zagranicznych i międzynarodowego doradztwa podatkowego.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny