Mikroprzedsiębiorcy budowlani szybciej dostaną zwrot VAT

GawlakResort finansów opublikował informację, z której wynika, że mikroprzedsiębiorcy budowlani będą mgli liczyć na szybszy zwrot podatku od towarów i usług (VAT). Mowa o zwrocie nawet w terminie piętnastodniowym. Aby tak się jednak stało, konieczne jest zweryfikowanie prawidłowości zwrotu VAT w tym terminie.

Od początku tego roku po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, usługi budowlane świadczone przez część podmiotów objęto mechanizmem tzw. „odwrotnego obciążenia”. W praktyce oznacza to, że czynny podatnik VAT nie musi naliczać tego podatku, bo obowiązany do tego jest nabywca.

Jednocześnie na koniec czerwca przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zapowiedzieli, iż mikroprzedsiębiorcy budowlani będą otrzymywać zadeklarowane zwroty VAT w krótszym, nawet piętnastodniowym terminie. Pozwoli im to uniknąć konieczności oczekiwania na upływ terminu wynikającego z deklaracji, który wynosi od dwudziestu pięciu do sześćdziesięciu dni.

Dla szybszego otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług ważne jest, by w tym terminie zweryfikowano prawidłowość zwrotu.


Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: http://ksiegowosc.infor.pl

Zmiany w ustawie o rachunkowości.

Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzenia istotnych modyfikacji w ustawie o rachunkowości. Potwierdza to nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który zakłada wprowadzenie ułatwień, pozwalających na efektywniejsze działanie firm, poprzez usunięcie zbędnych obciążeń biurokratycznych.

Jak podkreśla Resort, nakładanie obowiązków związanych z księgowością znacznie obciąża przedsiębiorców. W związku z tym, zaplanowane przez Ministerstwo modyfikacje, mają obejmować podniesienie limitu przychodów do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

Podwyższenie obecnego progu,  odciąży przedsiębiorców przede wszystkim finansowo, ze względu na oszczędności uzyskane w obszarze obsługi księgowej. Dotychczasowe koszty związane prowadzeniem pełnej księgowości, mogą bowiem przewyższać wydatki związane z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów nawet pięciokrotnie.

Wprowadzone zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Jak na razie projekt trafił do konsultacji publicznych.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl

Klauzula obejścia prawa podatkowego może zadziałać wstecz

Od miesiąca w Sejmie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów, od samego początku wzbudza spore kontrowersje. Zdaniem wielu, nowe przepisy są niezgodne z Konstytucją, a ich stosowanie może naruszać zasadę zakazu działania prawa wstecz.

Retroaktywność klauzuli, której wprowadzenie jest planowane, miałaby dotyczyć sytuacji, w której przepisy wprowadzające klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania będą mieć zastosowanie do korzyści podatkowych uzyskanych po dniu wejścia w życie ustawy a wywołanych zdarzeniami wcześniejszymi, a nie wyłącznie do czynności dokonanych po tym dniu. Dla podatników, taki stan rzeczy mógłby oznaczać szereg niekorzystnych konsekwencji. Przede wszystkim, organy podatkowe uzyskałyby jeszcze szerszy wachlarz uprawnień, który mógłby umożliwić przeprowadzanie czynności kontrolnych skutkujących zakwestionowaniem działań nakierowanych na obniżenie obciążeń podatkowych, także dotychczas dopuszczalnych.

Jeśli przepisy wejdą w życie zgodnie z zapowiedziami, od 15 lipca fiskus będzie mógł zatem uznać, że konkretne czynności i działania podatnika zostały podjęte wyłącznie w celu obniżenia obowiązku podatkowego. W takim wypadku podatek miałby następnie zostać określony we właściwej, zdaniem urzędu, wysokości. Nowe przepisy mają mieć co prawda zastosowanie tylko wtedy, gdy korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku nierynkowych lub sztucznych czynności przekroczy w roku podatkowym kwotę 100 tys. zł, jednak powszechnie wyrażana jest obawa, że klauzula może być także wykorzystywana przeciwko najmniejszym podatnikom.

Dodatkowo, niepokój budzi niewystarczające zdaniem wielu, vacatio legis. W opinii ekspertów, przystosowanie się do obowiązywania nowych regulacji powinno trwać co najmniej pół roku. Rząd na zapoznanie się z przepisami klauzuli proponuje tylko 30 dni. Dalsze kontrowersje budzi ocena możliwości wprowadzania omawianych zmian w trakcie roku podatkowego. Dla jednych, wprowadzenie zmian nienaruszających elementów konstrukcyjnych podatku (przedmiotu, podmiotu, podstawy opodatkowania oraz stawki) jest możliwe w dowolnym momencie, dla innych – podających przede wszystkim argument konieczności przyznania podatnikom możliwości świadomego planowania obciążeń podatkowych – zmiany w podatkach dochodowych powinny następować wraz z początkiem roku podatkowego. Co ciekawe, jedna i druga grupa podpiera swoją argumentację stosownym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Przeciwdziałaniu nadmiernego korzystania z klauzuli mają służyć m.in. tzw. opinie zabezpieczające, mające potwierdzać, że określone czynności podatnika nie będą ocenione jako zmierzające do unikania opodatkowania oraz powołana Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy.

Nie może jednak budzić wątpliwości, że nowelizacja utrudni planowanie podatkowe, a podatnicy i doradcy podatkowi nie będą mogli mieć pewności co do przyszłego zinterpretowania podejmowanych w najbliższym czasie decyzji, rzutujących na wysokości opodatkowania – co najmniej do czasu poznania pierwszych orzeczeń wydanych na gruncie nowych przepisów. Do tego czasu, niestety, najważniejsze będzie to, czy do działania sztucznego, mającego na celu jedynie uniknięcie opodatkowania doszło zdaniem organu skarbowego. O ile jednak, od czasu wejścia w życie wskazanej regulacji, można będzie oczekiwać od podatników dalece posuniętej ostrożności i brania pod uwagę ryzyka, które może wiązać się z daną czynnością, o tyle trudnym do zaakceptowania wydaje się rozwiązanie zastosowania wskazanych konsekwencji do zdarzeń wywołanych w stanie prawnym, w którym klauzula nie była uchwalona, ani nawet rozważna.

Autor tekstu: adw. Piotr Owczarek

Mali podatnicy bez VAT

W ubiegły wtorek, Rada Ministrów przyjęła wniosek Komisji Europejskiej, według którego podatnicy o rocznych obrotach sięgających 40 tys. euro zostaną zwolnieni z podatku od towarów i usług w latach 2017-2018. To kolejna dobra wiadomość dla drobnych przedsiębiorców w tym roku. 

Obecnie przewidywane ograniczenie obrotu uprawniającego do zwolnienia z VAT wynosi 30 tys. euro. Zmniejszenie tego limitu oznaczałoby korzyści nawet dla 24 tys. podatników, przekraczających dotąd określony w aktualnie obowiązującej regulacji obrót roczny.
Zdaniem Centrum Informacyjnego Rządu, działania takie mają na celu wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z niewielkimi dochodami, ponieważ niewątpliwie zmniejszy to ich obciążenia administracyjne.

Dodatkowo,  wspomniane przedsiębiorstwa będą mogły liczyć także na zniesienie niektórych obowiązków, takich jak rejestracja dla potrzeb podatku VAT, prowadzenie szczegółowej ewidencji dotyczącej VAT oraz wystawianie faktur oraz rozliczanie tego podatku.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło tekstu: http://www.infor.pl

Konfiskata rozszerzona przeciw wyłudzeniom VAT

Podczas poniedziałkowej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rząd zaprezentował propozycję zmian, dotyczącą planowanego ograniczenia wyłudzeń podatku VAT. Nowe regulacje odnoszą się do tzw. konfiskaty rozszerzonej, czyli możliwości pozbawiania nieuczciwych przedsiębiorców całości pożytków, pochodzących z nielegalnej działalności.

Jak wynika z raportu NIK, w 2015 roku na samych wyłudzeniach VAT państwo straciło ok. 80 mld zł. W ocenie Rządu, na tak wielką skalę przestępstw podatkowych znacząco wpływa niedoskonałość przepisów prawa karnego, które niezwłocznie powinny zostać poddane modyfikacjom. Wprowadzenie nowych ustaw miałoby zapobiec przestępstwom tego typu, ułatwić przejmowanie wszelkich pożytków z przestępstw oraz zaostrzyć konsekwencje ponoszone za wyprowadzanie dochodów, które powinny trafiać do budżetu państwa.

Obecnie stosowane kary nie zniechęcają przestępców podatkowych do łamania prawa. Nowa regulacja ma za zadanie zmienić tę sytuację i zadziałać prewencyjnie. Od momentu jej wprowadzenia, konfiskacie będzie mógł zostać objęty majątek, którym sprawca dysponował wcześniej. Mienie będzie ulegać przepadkowi również w takich sytuacjach jak śmierć przestępcy, jego ukrywanie się lub ucieczka przed odpowiedzialnością karną.

 

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl

Odliczanie VAT ze zmianami

Podatnicy mają możliwość odliczenia podatku VAT od takich zakupów, które dotyczą sprzedaży opodatkowanej. Ten mechanizm – nazywany proporcją – obowiązuje od dawna, jednak – obok dotychczasowych rozwiązań – ustawodawca wraz z początkiem 2016 roku wprowadza do ustawy o VAT tzw. preproporcję. Ma ona umożliwić ustalanie tej części naliczonego podatku VAT, która odnosi się jedynie do sprzedaży opodatkowanej VAT w sytuacji, gdy podatnik wykonuje także inne czynności, nie będące działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy. W praktyce ograniczy to kwotę podatku odliczanego przez przedsiębiorców, wykonujących także czynności niebędące działalnością gospodarczą i może spowodować trudności w rozliczeniach z fiskusem. Czytaj dalej

Od 2016 roku wzór pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które wprowadzi wzory pełnomocnictw: szczególnego i do doręczeń oraz zawiadomień: o zmianie, o odwołaniu i o wypowiedzeniu pełnomocnictw. Ma to na celu uproszczenie komunikacji między podatnikami czy płatnikami a organami podatkowymi.
Czytaj dalej

Nowy wniosek PIT-16

Już od 1 stycznia 2016 roku będzie obowiązywał nowy wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, oznaczony symbolem PIT-16. Jest to efekt dostosowywania wniosków do regulacji wprowadzonych w kwietniu przez nowelizację ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wszystko przez pojawiającą się tam nową definicję urzędu skarbowego. Czytaj dalej

Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC)

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizującej ustawy o CIT oraz ustawy o PIT, który to przewiduje wprowadzenie  do polskiego porządku prawnego nowego rozwiązania, umożliwiającego opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation – CFC). Czytaj dalej