ZUS kontra zawyżone wynagrodzenie

GawlakTrybunał Konstytucyjny (TK) w ubiegłym tygodniu wydał wyrok (Sygn. Akt P 9/15), w którym stwierdził, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest uprawniony do weryfikowania wynagrodzenia ustalonego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w treści umowy o pracę, kiedy zachodzi podejrzenie, że zostało ono zawyżone. Taka sytuacja skutkuje wprost prawem do również zawyżonych świadczeń – w szczególności zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego.

Czytaj dalej

Od 1 czerwca zmiany dla pracowników tymczasowych

Gawlak8 maja prezydent podpisał nowelizację Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. 2016 poz. 360). Zmiany w przepisach mają zapewnić większą ochronę takich pracowników. W szczególności tyczy się to kobiet w ciąży. Nowe regulacje w części zaczną obowiązywać już 1 czerwca, a pozostałe pół roku później – 1 stycznia 2018 roku.

Czytaj dalej

Od 2018 roku zasiłek dla bezrobotnych wyniesie 1000 złotych

ChajdasEkipa rządząca zamierza podnieść kwotę zasiłku dla bezrobotnych do 1000 złotych najpóźniej od początku 2018 roku. Obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygląda się bliże temu pomysłowi. Aktualne stawki podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynoszą 831,10 złotych przez pierwsze trzy miesiące, a 652,60 złotych przez miesiące kolejne. Zasiłek taki przyznaje się na sześć bądź dwanaście miesięcy, co uzależnione jest od stopy bezrobocia na obszarze konkretnego regionu. Na wysokość zasiłku dla bezrobotnych ma wpływ wysokość dotychczasowego stażu pracy i tak otrzymać można 80, 100, albo 120 procent stawki podstawowego zasiłku. Czytaj dalej

Nowe uprawnienia PIP w zakresie tzw. „kontraktów”

1 stycznia 2017 roku, w życie wejdzie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług. Nowe przepisy mają również zwiększyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przeprowadzania nadzoru nad prawidłowym wypłacaniem wynagrodzenia osobom, które pracują  na umowach cywilno-prawnych, czyli  tzw. „kontraktach”.

W wyniku nowelizacji, uprawnienia PIP zwiększą się o możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz o prawo do wydawania ustnych poleceń w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki – do wykonywania takich czynności inspektorzy PIP będą uprawnieni o każdej porze dnia i nocy.

Przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu albo osoba działająca w imieniu innej jednostki organizacyjnej nie stosująca się do nowych przepisów, będzie mogła narazić się na karę grzywny –zgodnie z zaplanowanymi zmianami, jej wysokość może sięgać od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl

Praca na zleceniu bez rezygnacji z KRUS

W ubiegły wtorek, do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowy plan umożliwi osobom prowadzącym gospodarstwo rolne podjęcie dodatkowej pracy  bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS.

Plan został przygotowany  przez Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Resortem Polityki Społecznej.  Jego główne założenia opierają się przede wszystkim na możliwości dodatkowego zarobku  nie do obecnie ustalonej granicy, jaką jest połowa płacy minimalnej , lecz do kwoty całości tego wynagrodzenia.

Ministrowie chcą również poprzez nowy projekt uregulować stosunki płacy w KRUS – według ich projektu Prezes Kasy ma być odpowiedzialny za „powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych zatrudniać na podstawie umowy o pracę”.

Projekt ma trafić do drugiego czytania w Sejmie.

 

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http//:www.infor.pl

Jeden Kodeks Pracy nie wystarczy

15 września ruszyła komisja kodyfikacyjna, której głównym zadaniem jest utworzenie nowego zbioru przepisów prawnych w zakresie prawa pracy. Na nowych regulacjach mogą skorzystać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy – po zakończeniu prac, obie grupy mają otrzymać szereg udogodnień, pozwalających m.in. na tworzenie bardziej elastycznych umów, dopasowanych do preferencji stron.  

Największą zmianą, jaką czeka aktualny Kodeks Pracy jest jednak modyfikacja jego obecnej, jednolitej formy. Przewodniczący KKPP Prof. Marcin Zieleniecki, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ujawnił, że nowy zbiór ustaw będzie rozbity na dwie odrębne części – pojawić ma się podział na indywidualne prawo pracy, oraz na zbiorowe stosunki pracy.

Zdaniem Zielenieckiego, przyszły Kodeks Pracy musi również przybrać bardziej ogólny charakter. Według  jego opinii, w nowym zbiorze ustaw powinny się znaleźć takie przepisy, które nie będą uelastyczniać czasu pracy i pozwolą partnerom społecznym na wprowadzanie rozwiązań w ramach regulacji układowych. Prace nad nowym kodeksem mają potrwać 18 miesięcy.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http//:www.gazetaprawna.pl

Nowe regulacje w zakresie wydawania świadectw pracy

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie miesiące sukcesywnie przynoszą ogrom  zmian w zakresie prawa pracy. Tym razem, Ministerstwo Rozwoju zaplanowało rozszerzenie dotychczasowego pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, o projekt reformy dotyczącej wydawania świadectw pracy.

Założenia nowego planu w praktyce nie są nowością. Mają one bowiem na celu przywrócenie reguł obowiązujących jeszcze przed 21 marca 2011 roku i tym samym zastąpienie aktualnych przepisów, które wprowadziły obecny wymóg wydawania świadectw po upływie 24 miesięcy pracy.

Nowy projekt znacząco łagodzi aktualne regulacje, dzięki czemu konieczność wydania nowego świadectwa ograniczy się jedynie do sytuacji w której po wygaśnięciu umowy, strony nie podejmą się kontynuowania współpracy. Natomiast w przypadku podpisania kontraktu nie później niż w przeciągu w ciągu siedmiu dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, świadectwo zostanie przekazane wyłącznie na podstawie wniosku pracownika.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl 

Zmiany w zatrudnianiu kobiet

Od 3 sierpnia br. zaczęła obowiązywać w Polsce nowelizacja ustawy  – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która reguluje dotychczasowo obowiązujące przepisy o  zatrudnianiu  kobiet. Wprowadzone modyfikacje aktu,  dotyczą stosowanego do tej pory wykazu prac,  szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Przyjęcie zmian , nastąpiło wskutek decyzji Komisji Europejskiej.  Według KE,  dotychczasowo obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, jest niezgodne unijnymi standardami, które mają zapewniać jednakowe warunki oraz  dostęp do zatrudnienia zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.  Z tego powodu, nowe przepisy zostały wyodrębione wyłącznie dla kobiet w ciąży lub karmiących  piersią.

Według brzmienia ustawy, nowe regulacje gwarantują ciężarnym pracownicom mozliwość przeniesienia się do innego miejsca pracy, jeżeli dotychczasowe warunki zatrudnienia zostaną  uznane za „uciążliwe, niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, mogące mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka”.

Dotychczasowo obowiązujące regulacje obowiązywać będą do momentu, kiedy to w życie wejdą nowe rozporządzenia. Nie będzie to jednak mogło trwać dłużej niż przez 9 miesięcy.

Autor tekstu: Karolina Motyka
Źródło informacji: http://www.infor.pl