E-recepcja

Regulamin Newsletter

Regulamin Newsletter

Usługi

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi, zwany dalej „Ragulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest  CGO Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, Polska, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000513817, REGON: 101335024, NIP: 7272785705.

§ 2.
Przedmiot usługi.

 1. Usługa jest bezpłatna i polega na przesłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej materiałów (przewodnika) i treści informacyjnych, w tym wiadomości zawierających ofertę Operatora Usługi.
 2. Użytkownik przez zawarcie umowy o świadczenie usługi z Operatorem Usługi udostępnia swój adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o którym mowa w ustępie 1.

§ 3.
Warunki korzystania.

 1. Usługa jest bezpłatna.
 2. Korzystanie z usługi jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 4.
Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest – CGO Chajdas Gawlak Owczarek sp. k. z siedzibą w Łodzi, 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 3/5, Polska, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem 0000513817, REGON: 101335024, NIP: 7272785705.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazanego adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji usługi.
 5. Dane osobowe są przechowywane do czasu rezygnacji, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zapewnia dostęp do treści danych osobowych Klientów, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia. Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu do Administratora przetwarzania danych na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe są chronione przez Operatora Usługi przez ich upublicznieniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz innymi przypadkami ujawnienia albo utraty.

§ 5.
Uwagi końcowe.

 1. Wszelkie prawa do treści usługi są zastrzeżone dla Operatora i podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz 1118 ze zm.).
 2. Klienci uprawnieni są uprawnieni wyłącznie do zapoznania się z treścią zawartą w wiadomości oraz z załączonymi materiałami. Klienci nie są uprawnieni do rozpowszechniania treści usługi.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.