E-recepcja

Accounting

IP Box

IP Box to rozwiązanie podatkowe mające zachęcić przedsiębiorców z sektora badawczo-rozwojowego, wyprowadzających innowacje i nowe technologie do prowadzenia działalności w Polsce.

Dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej (IP) wytworzonej, rozwiniętej bądź ulepszonej w rezultacie działalności badawczo-rozwojowej(B+R) lub nabycia usług B+R od innych podmiotów, zyskują obecnie preferencyjną stawkę opodatkowania, wynoszącą 5%. Wdrożenie tego rozwiązania może jednak budzić pewne wątpliwości wśród przedsiębiorców.

Czym jest IP Box?

Ulga IP Box oznacza zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej 5% w miejsce standardowych stawek podatkowych  (17%, 19%, 32%).

Ulga IP Box może mieć zastosowanie, jeśli osiągane przychody uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej związanej z prawami własności intelektualnej. Obejmuje ona wszystkich, którzy w swojej działalności badawczo-rozwojowej doprowadzili do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP.

Co ważne prace badawczo-rozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczo-rozwojowych (nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczo-rozwojowe).

Skorzystanie z ulgi IP BOX wymaga  prowadzenia Ewidencji dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP.

Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w taki sposób, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Termin na wybór ulgi IP Box

Podatnicy nie mają możliwości skorzystania z tej ulgi w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy.

Kto się kwalifikuje do ulgi IP BOX?

Ulga IP BOX nie jest ograniczona wyłącznie do osób fizycznych. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz działalność w formie spółki, czy też nie. Z preferencyjnej 5% stawki podatkowej mogą korzystać wszyscy podatnicy spełniający warunki ustawy o PIT i CIT, tj.

 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • przedsiębiorstwo w spadku,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka kapitałowa (z o.o., S.A.).

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Do tzw. Kwalifikowanych praw własności intelektualnej zaliczane są:

1) patent,

2) ochronne na wzór użytkowy,

3) z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego,

Pod warunkiem, że

 • podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska,
 • przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność badawczo rozwojowa

Działalność badawczo rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

O działalności badawczo-rozwojowej możemy mówić, jeśli

 • działalność ma charakter twórczy- rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i istnieje nowy wytwór intelektu,
 • działalność jest prowadzona w sposób systematyczny – prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu, w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.
 • Wystarczające jest, aby zaplanowanie i przeprowadzenie chociażby jednego projektu badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.
 • W wyniku prowadzonej działalności dochodzi do zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań- działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy  do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).

Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli ustalić, czy kwalifikują się Państwo do ulgi IP Box:

 • Czy są Państwo podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych lub podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 • W jakim sektorze gospodarki Państwo działacie?
  • dochody osiągnięte w 2019 r. z następujących tytułów:
  • z opłat i należności wynikających z umowy licencyjnej
  • ze sprzedaż praw własności intelektualnych
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
  • Czy w 2019 roku tworzyliście, rozwijaliście lub ulepszaliście Państwo w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej następujące prawa własności intelektualne:
   • patent
   • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
   • autorskie prawo do programu komputerowego
   • żadne z powyższych?

Jak możemy pomóc?

Pomożemy w ustaleniu, czy kwalifikują się Państwo do programu IP Box.

Przeprowadzimy kompleksowe doradztwo prawno-księgowe przy rozliczeniu podatku PIT lub CIT z ulgą IP Box. Skupiamy się na zapewnieniu zabezpieczenia prawnego i optymalnego obciążenia podatkowego przy rozliczeniu podatkowym.

Oferujemy przy tym wdrożenie podatkowo-księgowe wraz z przeprowadzeniem obsługi księgowej uwzględniającej, m.in. dochód z kwalifikowanego IP i wskaźnik nexus, które są niezbędne, aby kwalifikować się do ulgi IP Box.

Sporządzimy właściwy wniosek o indywidualną interpretację podatkową, która zagwarantuje podatnikowi, że prawidłowo rozlicza podatek z ulgą IP Box.

Asystujemy przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) celem zapewnienia prawidłowej kwalifikacji ulgi IP Box.

Zapoznaj się również z dedykowaną ofertą wdrożeń dla przedstawicieli branży IT w zakładce prawo nowych technologii. Polecamy również blog mecenasa Michała Gawlaka – spolkazagranica.pl

O nas:

Grupa CGO zrzesza spółki świadczące usługi prawne, podatkowe, imigracyjne, administrowania spółkami zagranicznymi oraz międzynarodowej obsługi prawnej na rzecz Klientów polskich i międzynarodowych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży prawniczej skutecznie doradzamy naszym klientom uwzględniając ich potrzeby, realia gospodarcze oraz zmieniające się przepisy prawne w szczególności – podatkowe.

Prężnie rozwijamy się w dziedzinach nowych technologii i obsługi prawnej dedykowanej dla IT. Dla osób współpracujących z Grupą CGO udostępniliśmy dedykowany portal klienta z dostępem do spraw, czynności i dokumentów online – koniecznie poproś o dostęp.