E-recepcja

Accounting

Polityka Rachunkowości

Ustawa o rachunkowości nakłada na wyszczególnione w niej podmioty obowiązek posiadania zasad (polityki) rachunkowości. Określa ona zasady finansowe zgodnie z którymi prowadzone są księgi rachunkowe.

Opracowanie polityki rachunkowości

Polityka rachunkowości powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim. Jej obowiązkowymi elementami są:

  • określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych
  • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
  • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, a w momencie prowadzenia ksiąg przy użyciu systemu komputerowego wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji, oraz opis systemu przetwarzania danych
  • system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów

Określając politykę rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności.

Wdrażanie polityki rachunkowości

Przygotowaną wcześniej bądź zmienioną politykę wprowadza kierownik jednostki. Wszelkie modyfikacje trzeba ująć w księgach rachunkowych i ujawnić w sprawozdaniu finansowym. Ponadto w miarę możliwości zmiany powinny być dokonane stosując pełne podejście retrospektywne (zastosowanie zmienionych zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków w taki sposób, jak gdyby zasady te były stosowane od zawsze).

Opracowaną i wprowadzoną politykę stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Zespół ekspertów CGO Accounting ma bogate doświadczenie w opracowywaniu polityki rachunkowości przedsiębiorstw o różnej skali i specyfice działalności. Dobierzemy najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania oraz pomożemy w ich wdrożeniu. Zapraszamy do kontaktu.