Dział nieruchomości

Badania hipoteczne

Na gruncie polskiego porządku prawnego obowiązuje tzw. dualizm ksiąg wieczystych, ponieważ występują one zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Proces migracji ksiąg do wersji elektronicznej został zapoczątkowany ustawą z 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

Należy mieć jednak na uwadze, że do systemu informatycznego przenosi się jedynie aktualną treść księgi wieczystej. A zatem, uzyskanie wiedzy o wszystkich wpisach dotyczących danej nieruchomości wymaga zapoznania się z wersją papierową księgi. Ponadto, migracji podlegają tylko księgi założone po 1 stycznia 1947 r. nie są natomiast przenoszone tzw. repertoria hipoteczne, które często obejmują kilkanaście bądź kilkadziesiąt nieruchomości.

Kancelaria oferuje pomoc w porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości poprzez badanie dawnych ksiąg hipotecznych i zbiorów dokumentów znajdujących się zarówno w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych jak i w Archiwum Państwowym, których treść nie została przeniesiona do nowych ksiąg wieczystych.