Dział nieruchomości

Dostęp do drogi publicznej

Realizacja inwestycji budowlanej wymaga spełnienia wielu określonych przepisami warunków. Jednym z nich jest wymóg dostępu działki do drogi publicznej zdefiniowany ustawowo jako ,,bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej”.

Jeżeli dla danej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunkiem wydania decyzji o warunkach zabudowy jest dostęp działki do drogi publicznej.

Podobnie podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Powinien on być przede wszystkim bezpośredni, jednak według przepisów za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie ustanawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie niezbędnym do potwierdzenia dostępu danej działki do drogi publicznej albo do uzyskania takiego dostępu w sposób najbardziej efektywny, uwzględniając okoliczności występujące w konkretnej sprawie.