Dział nieruchomości

Ochrona zabytków

Przed nabyciem nieruchomości istotne jest ustalenie, czy nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków i tym samym czy podlega ochronie przewidzianej ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu w katastrze nieruchomości.

Wpis do rejestru zabytków niewątpliwie ogranicza uprawnienia właściciela nieruchomości, ponieważ wiele działań dotyczących nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń wydawanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Do działań wymagających pozwoleń wojewódzkiego konserwatora zabytków należą m.in.:

  • prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
  • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
  • prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru;
  • prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru;
  • prowadzenie badań archeologicznych;
  • przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  • zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
  • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem znaków informujących o tym, iż zabytek ten podlega ochronie
  • podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

Kancelaria w szczególności oferuje pomoc w zakresie ustalania czy dana nieruchomość stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków oraz pomoc i doradztwo w procesie uzyskiwania wszelkich niezbędnych dla Klienta pozwoleń wymaganych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.