Dział nieruchomości

Opłaty adiacenckie

Opłata adiacencka jest opłatą ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości.

Opłata adiacencka jest naliczana przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Opłata ta obciąża właściciela  nieruchomości, której wartość wzrosła i jest uznawana jako jego wkład w inwestycję. Stawka procentowa opłaty adiacenckiej może wynieść nawet do 50% kwoty, o którą wzrosła wartość nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego, którego wykonanie organ najczęściej zleca rzeczoznawcom majątkowym.

Ponieważ ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, podlega ona zaskarżeniu w drodze odwołania, w ustawowo zakreślonym terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności wszechstronną analizę zarówno przesłanek materialnych jak i formalnych, będących podstawą do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sporządzenie stosownego odwołania, które może skutkować obniżeniem ustalonej opłaty, a nawet uchyleniem całej decyzji.