Dział nieruchomości

Przekształcanie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste opiera się na korzystaniu przez tzw. użytkownika wieczystego z nieruchomości o charakterze gruntowym, która pozostaje własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Co ważne, prawo to musi być określone w czasie – co do zasady jest to 99 lat, ale w drodze wyjątku przewiduje się okresy krótsze, minimum jednak 40 lat.

Z wnioskiem o dokonani przekształcenia może wystąpić osoba fizyczna, która na dzień 13.10.2005 roku była użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Uprawnieni są także jej następcy prawni, jeśli nabyli to prawo po wspomnianej wyżej dacie – np. na drodze spadkobrania.

Wniosek z żądaniem o przekształcenie użytkowania wieczystego musi być złożony do organu właściwego ze względu na właściciela nieruchomości:
– starosty – jeśli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa lub jeśli prawo to w imieniu Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne
– wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu lub zarządu województwa – jeśli nieruchomość jest własnością jednej z jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)

Organ dokonuje przekształcenia na drodze decyzji administracyjnej, w której ustala obowiązkową opłatę z tytułu przekształcenia. Może ona zostać rozłożona na raty – na okres nie krótszy niż lat 10 (chyba, że zainteresowany złoży stosowny wniosek) i nie dłuższy niż lat 20. Co ważne, od opłaty może zostać udzielona bonifikata w wysokości 50% w dwóch sytuacjach – kiedy prawo użytkowania wieczystego zostało uzyskane przed 5.12.1990 r. lub nieruchomość jest wpisana na listę zabytków.

Nasza Kancelaria wspomaga osoby, które mają zamiar ubiegania się o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to zarówno ustalenia stanu prawnego jak i przygotowania i złożenia wniosku.