Dział nieruchomości

Samowole budowlane – Legalizacja

Przy robotach budowlanych, a więc budowie jak i przebudowie, remoncie czy rozbiórce, wymagane jest posiadanie pozwolenia na budowę.

Jego brak jest podstawowym przykładem samowoli budowlanej. Pojęcie to nie jest jednak jasno określone w przepisach prawa. Dlatego co do zasady przyjmuje się, że za samowolę uznaje się każde naruszenie postanowień ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane. Chodzi tutaj nie tylko o prowadzenie budowy bez pozwolenia, ale również np. wprowadzenie zmian w projekcie podczas wykonywania robót, brak kierownika budowy lub dziennika budowy.

Istnieje możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej, ale tylko wtedy, gdy spełnione są dwa ustawowe warunki. Pierwszy z nich to zgodność z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Drugi zaś – zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi.

Inspektor stwierdzający spełnienie tych wymogów może wydać decyzję o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych, co faktycznie oznacza rozpoczęcie procedury legalizacji samowoli. Kolejnym krokiem jest przedłożenie właściwemu organowi stosownych dokumentów – m. in. zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o spełnieniu warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, cztery egzemplarze projektu budowlanego czy oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością w celach budowlanych.

CGO Legal wspomaga osoby zainteresowane w legalizacji samowoli budowlanej w pełnym zakresie. Usługa obejmuje ustalenie stanu faktycznego i prawnego, zebranie i złożenie stosownych dokumentów oraz nadzorowanie całej procedury legalizacyjnej.