Dział nieruchomości

Zniesienie współwłasności

Instytucja współwłasności uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego. Definiuje się ją jako sytuację, w której własność tej samej rzeczy ruchomej lub nieruchomej przysługuje w sposób niepodzielny kilku podmiotom. W polskim prawie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje współwłasności – w częściach ułamkowych lub łączną (bez wydzielenia ułamka).

W wypadku współwłasności ułamkowej każdy z uprawnionych podmiotów może rozporządzać swoją częścią bez konsultacji z pozostałymi. W przeciwnym wypadku zwykle wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast w sytuacjach, kiedy tej zgody osiągnąć nie można, przewiduje się zniesienie współwłasności, a żądanie takie przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Sposobów jest kilka:

  • umowne zniesienie współwłasności – może być zawarta wyłącznie przez wszystkich współwłaścicieli i musi zawierać kluczowe postanowienia zniesienia – np. sposób zniesienia, wszelkich opłat, dopłat oraz sposobów ich wniesienia. Do umowy nie przewiduje się formy szczególnej, chyba, że zniesienie to dotyczy nieruchomości – wtedy umowa musi mieć formę aktu notarialnego.
  • sądowe zniesienie współwłasności – jest to postępowanie o charakterze nieprocesowym, przeprowadzane przez sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie rzeczy, której dotyczy współwłasność. Wniosek do sądu wnosi jeden ze współwłaścicieli i określa w nim rzecz mającą podlegać podziałowi oraz przedstawia dowody na prawo własności. Ten sposób podlega opłatom sądowym.

Podział na tej drodze może polegać na podziale fizycznym rzeczy, przyznaniu jej jednemu lub niektórym spośród współwłaścicieli lub sprzedaż (tzw. podział cywilny) rzeczy obarczonej współwłasnością.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi w zakresie podziału współwłasności na oba sposoby – umowny oraz sądowy. Obsługa obejmuje przygotowanie stosownych dokumentów i przeprowadzanie całej procedury.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.