Dział obsługi korporacyjnej

Obsługa korporacyjna spółek

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą obsługą korporacyjną spółek. Do najważniejszych rodzajów działalności na tym polu możemy zaliczyć przygotowywanie uchwał organów uchwałodawczych, przekształcenia spółek czy bieżące doradztwo. 

Przygotowywanie uchwał organów uchwałodawczych

Podmiotom już funkcjonującym na rynku oferujemy usługi z zakresu obsługi korporacyjnej – m.in. od przygotowywania uchwał dotyczących zmian w zarządzie, radach nadzorczych spółek, poprzez doradztwo w zakresie podwyższania czy też obniżania kapitału zakładowego spółek, aż po przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przekształcenia spółek

Prawnicy naszej kancelarii mają doświadczenie w doradztwie z zakresu przekształcenia podmiotów prawa handlowego – przygotowujemy plany podziału, łączenia, pomagamy w sporządzeniu wniosków do KRS, a także doradzamy na gruncie aspektów podatkowych przedsięwzięcia.

Bieżące doradztwo

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do praktycznego stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub Kodeksu Spółek Handlowych nasi prawnicy szybko i skutecznie rozwiążą Państwa wątpliwości udzielając informacji mailowej, telefonicznej lub w trakcie umówionego spotkania.

Reasumując, wśród praktykowanych przez nas obszarów można wymienić:

 • Prawo spółek w ogólności (kodeks spółek handlowych)
 • Obsługę prawną spółek z udziałem kapitału zagranicznego
 • Spółki typu venture capital
 • Sporządzanie umów outsourcingowych
 • Restrukturyzację spółek
 • Nabywanie i zbywanie udziałów/ akcji
 • Prywatyzację i komercjalizację przedsiębiorstw
 • Transakcje przejęcia i łączenia spółek
 • Tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-ventures
 • Tworzenie konsorcjów i umowy o współpracy
 • Sprzedaż aktywów przedsiębiorstw
 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Likwidację spółek

Do obsługi korporacyjnej przedsiębiorców, którą świadczymy, należą m.in.:

 • Prowadzenie dokumentacji korporacyjnej
 • Zmiany składu zarządu, kapitału zakładowego, firmy spółki etc.
 • Doradztwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, obejmujące sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania z finansowe, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne
 • Przygotowanie projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad
 • Koordynacja posiedzeń organów spółki
 • Reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/ walnych zgromadzeniach
 • Protokołowanie posiedzeń i uchwał organów spółki
 • Składanie dokumentów do rejestrów sądowych
 • Sprzedaż udziałów / akcji