Dział prawa imigracyjnego

Karta pobytu

Na wniosek cudzoziemca mogą mu być wydane następujące dokumenty: karta pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości dla cudzoziemca oraz dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany.

Wskazana w powyższym wyliczeniu karta pobytu wydawana jest cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na czasowy lub stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE bądź też w wypadku wydania zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Dokument ten w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Przede wszystkim jednak stanowi dowód, że pobyt cudzoziemca w kraju jest legalny.

Kancelaria obok badania podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce przygotowuje i wnosi wnioski o udzielenie powyższych zezwoleń. Osoby, które wiedzą, z uwagi na jaką okoliczność będą się ubiegać o powyższe zezwolenia, znajdą szczegółowe informacje w odpowiednich zakładach działu imigracyjnego. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.

Osobom, które posiadają już kartę pobytu świadczymy usługi z zakresu aktualizowania zawartych na nich danych, wymiany przedmiotowego dokumentu oraz występowania o wydanie kolejnego. Pomagamy również osobom, które utraciły bądź uszkodziły swoją kartę pobytu. Warto pamiętać, że na cudzoziemcu ciąży powinność zgłoszenia zgubienia karty, czy też aktualizacji zawartych na niej danych. Obowiązek ten musi zostać dopełniony w ustawowymi terminie i w formie przypisanej prawem.