Dział prawa imigracyjnego

Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego to jedna z form nabycia obywatelstwa polskiego na podstawie aktu indywidualnego. Instytucję tą należy odróżnić od nabycia obywatelstwa polskiego z mocy prawa oraz od uznania za obywatela polskiego. Nie jest to również instytucja skierowana do cudzoziemców, którzy utracili obywatelstwo polskie.

Oni bowiem mogą się ubiegać o jego przywrócenie w trybie odrębnym od nadania. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r., poz. 161) przewiduje również procedurę potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Szczegółowe informacje dotyczące powyższych instytucji znajdują się w odpowiednich zakładkach działu imigracyjnego.

Zgodnie art. 137 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej. Procedurę tą wszczyna się na wniosek zainteresowanej osoby. Składa się go za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Wniosek ten zawiera dane osobowe o wnioskodawcy oraz jego rodzinie oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego.

W związku z powyższym należy w nim przedstawić informacje o rodzicach i dalszych wstępnych a także pozostałe wiadomości dotyczące posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego. Ponadto wskazuje się w nim swoje źródło utrzymania, osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną a także informację o znajomości jeżyka polskiego.

Kancelaria obok badania podstaw do wystąpienia z wnioskiem o nadanie obywatelstwa przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.