Dział prawa imigracyjnego

Pobyt czasowy członków rodzin cudzoziemców

Zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców, w celu połączenia się z rodziną, udziela się cudzoziemcowi, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca legalnie zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jednej ze wskazanych w ustawie podstaw.

Podstawy

Przedmiotowych podstaw ustawa wymienia jednak wiele. Chodzić tu może na przykład o cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały czy też zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Katalog ten obejmuje również osoby, które przebywały w Polsce przez okres co najmniej 2 lat. Osoby takie powinny przebywać w kraju na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok.

Ponadto zezwolenie takie udzielane jest osobom, które chcą się połączyć z członkiem rodziny przebywającym w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Członkowie rodziny

Powyższe przykłady przedstawiają jedynie niektóre okoliczności mogące stanowić podstawę do ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy członków rodzin cudzoziemców. Warto również zauważyć, że przez członka rodziny uważa się nie tylko osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim czy też małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim. Pojęcie to obejmuje bowiem także dziecko nad którym cudzoziemiec sprawuje jedynie faktyczną władzę rodzicielską.

CGO Immigration świadczy usługi obejmujące swoim zakresem nie tylko badanie podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce. Przygotowujemy również i wnosimy wnioski o udzielenie powyższych zezwoleń. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem takich zezwoleń zapraszamy do kontaktu.