Dział prawa imigracyjnego

Pobyt czasowy członków rodzin obywateli RP

Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej najczęściej udzielane są cudzoziemcom, który pozostają w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednak o zezwolenie to może ubiegać się również małoletnie dziecko cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Innymi słowy o zezwolenie to ubiegać się może nie tylko cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego ale również jego dziecko.

Okres na jaki udziela się zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca w celu połączenia się z rodziną może wynosić nawet trzy lata. Data upływu ważności przedmiotowego zezwolenia nie może być jednak późniejsza niż dzień, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto również wiedzieć, że cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku nawet gdy doszło do  rozwodu lub separacji. Musi za tym jednak przemawiać ważny interes. W podobny sposób są również traktowani owdowiali cudzoziemcy, bądź też osoby, którym zmarło małoletnie dziecko. W takich specjalnych okolicznościach i po spełnieniu pozostałych przesłanek zezwolenia udziela się jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata.

CGO Legal świadczy usługi obejmujące swoim zakresem wszelkie powyższe zagadnienia. Oprócz badania podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce przygotowujemy i wnosimy wnioski o udzielenie powyższych zezwoleń. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.