Dział prawa imigracyjnego

Pobyt czasowy – Inne okoliczności

Rozdział 11 ustawy o cudzoziemcach poświęcony jest uzyskiwaniu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Nie należy jednak ulegać złudzeniu, że katalog podstaw do ubiegania się o takowe zezwolenie jest otwarty. Okoliczności, na które możemy powoływać zostały bowiem wymienione enumeratywnie.

Po pierwsze zezwolenia takowego udziela się cudzoziemcowi, który zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z pracownikiem migrującym. Chodzi tutaj konkretnie o pracowników wymienionych w pkt 19 części I i art. 19 części II Europejskiej Karty Społecznej, czyli pracowników będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. Należy jednak dodać, że komentowany punkt artykułu 186 ustawy o cudzoziemcach obejmuje swoim działaniem także osoby będące członkami rodzin osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Po drugie artykuł ten dotyczy osób urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będących małoletnim dzieckiem cudzoziemca. O zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na tą okoliczność powołać może się jedynie małoletni cudzoziemiec przebywający na tym terytorium bez opieki.

Kolejną grupą podmiotów wskazanych w rozdziale 11 ustawy o cudzoziemcach są osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zamierzają wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia lub szkolenie zawodowe.

Zezwolenie a pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielane jest również członkom rodziny cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, z którym wnioskodawca przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć.

Ostatnia podstawa wymieniona w artykule 186 wspomnianej powyżej ustawy dotyczy osób, które posiadają uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia. Decyzja ta określała prawa pracowników tureckich oraz członków ich rodzin do dostępu do rynku pracy państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kancelaria obok badania podstaw do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności również przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.