Dział prawa imigracyjnego

Pobyt czasowy – Kształcenie na studiach

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Cudzoziemiec ubiegający się o przedmiotowe zezwolenie musi przedłożyć zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów oraz dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatnie.

Ponadto musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

Warto również pamiętać, iż zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na tych studiach w języku polskim.

Pracownicy Kancelarii przygotowują wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach oraz pomagają skompletować wszystkie niezbędne dokumenty. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na każdym etapie postępowania.