Dział prawa imigracyjnego

Pobyt czasowy – Prowadzenie działalności gospodarczej

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie.

Przede wszystkim należy pamiętać, że jeżeli podmiot prowadzi już działalność gospodarczą to w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy powinien on osiągnąć dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy wyliczeniu tym bierze się pod uwagę kwotę z trzeciego kwartału roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czynnik ten można brać pod uwagę wybierając województwo, w którym znajdować się będzie siedziba podmiotu. Gdyby porównać na przykład wyniki z I kwartału roku 2014, to dla województwa mazowieckiego dochód ten musiałby wynosić co najmniej 59 772 PLN, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim 39 732 PLN. Należy zauważyć, że o przedmiotowe zezwolenie można ubiegać się także w związku z dopiero rozpoczynaną działalnością gospodarcza. Ustawa o cudzoziemcach wskazuje bowiem, że wystarczy aby podmiot wykazał, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości powyższych warunków lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków.

Jeżeli nie jesteśmy wstanie bądź wykazać powyższego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku ani też wykazać, że podmiot posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości powyższych warunków lub, że podmiot prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków możemy spróbować ubiegać się o zezwolenie w oparciu o inną przesłankę.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się również wtedy gdy podmiot zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami legalnie pracującymi w Polsce.

Warto wiedzieć, że zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się również cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył.

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze spółki za pomocą której mogliby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wszelkie informacje na ten temat dostępne są w dziale korporacyjnym. Klientów zainteresowanych gotowym produktem zawierającym zarówno ofertę utworzenia spółki jak i wystąpienia o zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapraszamy do kontaktu z działem imigracyjnym.

Ponadto kancelaria zajmuje się badaniem podstaw do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem jego przygotowywaniem i wnoszeniem. Reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.