Dział prawa imigracyjnego

Pobyt krótkotrwały

Co do zasady zezwolenia na pobyt czasowy udziela się osobie, która przybywa do Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 3 miesiące. Wyjątkiem od tej zasady jest pobyt krótkotrwały.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium na jednej z trzech enumeratywnie wymienionych podstaw.

Po pierwsze chodzi tu o cudzoziemca, który jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej. Po drugie odnosi się on do osoby, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojawia się w związku wyjątkowa sytuacja osobistą, która wymaga jej obecności. Trzecia grupa osób to cudzoziemcy, których obecność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podyktowana jest interesem Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można udzielić na okres niezbędny do realizacji celu, ze względu na który zezwolenie zostało udzielone. Okres ten jednak nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.

Przedmiotowe zezwolenie można udzielić, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kancelaria obok badania podstaw do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt krótkotrwaly również przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach procedury i pomagamy gromadzić niezbędne dokumenty.