Dział prawa imigracyjnego

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa

Z uwagi na obowiązującą w Polsce zasadę krwi, zgodnie z którą podstawowym sposobem nabycia obywatelstwa polskiego jest urodzenie, każde dziecko obywatela polskiego urodzone poza granicami kraju z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie. Do nabycia obywatelstwa wystarczy, że choć jedno z rodziców jest obywatelem Polskim.

Jak wskazano powyżej obywatelstwo w ten sposób nabywa się z mocy prawa. Trzeba jednak pamiętać, że aktualnie obowiązująca ustawa o obywatelstwie jest czwartą ustawą regulującą tę materię. Badając posiadanie obywatelstwa niejednokrotnie należy więc posługiwać się wszystkimi czterema ustawami naraz, ponieważ o nabyciu obywatelstwa decyduje ustawa, która obowiązywała w dniu urodzenia wnioskodawcy czy też jego wstępnego.

Z powyższego wynika, że potwierdzenie posiadania obywatelstwa dotyczy przede wszystkim osób, których przodkowie, na przykład dziadkowie bądź rodzice, byli obywatelami polskimi. Potwierdzenie posiadania obywatelstwa odbywa się zatem poprzez wykazanie ciągłości posiadania obywatelstwa przez wstępnych wnioskodawcy. W związku z powyższym kluczową role w procesie tym odbywa zebranie stosownej dokumentacji i to właśnie już na tym etapie warto skorzystać z usług naszej Kancelarii.

Szczegółowe wskazanie jakie dokumenty będą przydatne podczas przedmiotowej procedury pozwoli bowiem Państwu zaoszczędzić dużo czasu. Występowanie o dokumenty dotyczące stanu cywilnego, wydane często na początku ubiegłego wieku łączy się bowiem z wielomiesięcznymi okresami oczekiwania. Odpowiednie przygotowanie dokumentacji pomaga nie tylko prawidłowo zbadać stan faktyczny i określić czy możemy ubiegać się o udzielenie zezwolenia ale również uniknąć zawieszenia stosownego postępowania.

Jeżeli ze zgromadzonej dokumentacji wynikać będzie, że wstępni wnioskodawcy utracili obywatelstwo nie należy rezygnować z ubiegania się o status obywatela polskiego. Istnieje bowiem również instytucja przywrócenia obywatelstwa polskiego opisana w kolejnej zakładce działu imigracyjnego.

Kancelaria obok pomocy na etapie gromadzenia dokumentów i badania spełnienia przesłanek do wystąpienia z wnioskiem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa również przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach postępowania począwszy od złożenia do właściwego wojewody aż do ostatniej instancji odwoławczej.