Dział prawa imigracyjnego

Potwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego

Decyzję w sprawie utraty obywatelstwa polskiego wydaje się na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji. Choć postępowanie co do zasady toczy się z urzędu to może być ono wszczęte także z urzędu.

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego zawiera dane osoby, której potwierdzenie dotyczy i jej wstępnych do drugiego stopnia oraz informacje o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego i prawnego. Osoba i podmiot występujący z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego są obowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, chyba że uzyskanie tych dokumentów napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy — wojewoda mazowiecki.

Osoba zamieszkująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego także za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. W takim przypadku konsul niezwłocznie przekazuje wojewodzie wniosek wraz z załączonymi dokumentami oraz posiadane dokumenty i informacje o osobie, której postępowanie dotyczy.

Kancelaria obok pomocy na etapie gromadzenia dokumentów i badania spełnienia przesłanek do wystąpienia z wnioskiem o potwierdzenie utraty obywatelstwa również przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach postępowania począwszy od złożenia do właściwego wojewody aż do ostatniej instancji odwoławczej.