Dział prawa imigracyjnego

Praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji a także spełnia on dodatkowe, opisane poniżej przesłanki.

Przede wszystkim cudzoziemiec musi mieć  zawartą na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym. Po drugie spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Posiadane przez cudzoziemca kwalifikację muszą być wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.

Podobnie jak przypadku większości pozostałych podstaw musi on posiadać ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdy na podstawie odrębnych przepisów zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, wymaga posiadania zgody właściwego organu z uwagi to niezbędne jest uzyskanie takowego dokumentu.

Dodatkowo podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie może mieć możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. Dowodem na istnienie takiego stanu jest stosowne zaświadczenie wydawane przez starostę powiatu.

Należy jeszcze wspomnieć, że roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie o prace załączonej przez cudzoziemca do wniosku, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w odrębnych przepisach.

Kancelaria obok pomocy na etapie gromadzenia dokumentów i badania spełnienia przesłanek do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem o również przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach postępowania począwszy od złożenia do właściwego wojewody aż do ostatniej instancji odwoławczej.