Dział prawa imigracyjnego

Przywrócenie obywatelstwa

Cudzoziemcowi, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. mogą ubiegać się o jego przywrócenie na jednej z enumeratywnie wskazanych w ustawie podstaw. Wprowadzenie takiej regulacji konieczne było z uwagi burzliwy przebieg XX wieku.

Liczne zawirowania historyczne splatając się z losami poszczególnych Polaków doprowadziły do sytuacji, w której cześć naszych rodaków utraciło obywatelstwo polskie wbrew swojej woli i naturze tego prawa. Obywatelstwo niejednokrotnie staje sie przedmiotem wielu zabiegów politycznych co miało miejsce i w naszej historii.

Wyróżniamy trzy grupy podstaw do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie obywatelstwa. Pierwsza dotyczy osób, które utraciły obywatelstwo na podstawie art. 11 lub art. 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz. 44, z późn. zm.). Chodzi tutaj o osoby, które utraciły obywatelstwo przez nabycie obywatelstw obcego lub przyjęcie urzędu publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody Rządu Polskiego. Druga grupa osób wskazana jest w artykule 11 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 25) i są to osoby, które przyjęły  obywatelstwo obce za zgodą władz polskich. Ostatnia kategoria podmiotów opisana jest w art. 13 , art. 14 lub art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.). Wśród nich wymienić należy przede wszystkim osoby, które obywatelstwa polskiego, w okresie PRL się zrzekły.

Powyższym osobom przywraca się obywatelstwo polskie na ich wniosek. Nie przywraca się natomiast obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który dobrowolnie wstąpił w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników bądź przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników. Obywatelstwa nie przywraca się również osobom, które działały na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka. Ponadto na skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji nie może również liczyć cudzoziemiec, który stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Kancelaria obok pomocy na etapie gromadzenia dokumentów i badania spełnienia przesłanek do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie obywatelstwa również przygotowuje i wnosi takowe pisma. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach postępowania począwszy od złożenia do właściwego wojewody aż do ostatniej instancji odwoławczej.