Dział prawa imigracyjnego

Zakładanie agencji zatrudnienia (pracy)

Kwestie dotyczące szeroko rozumianej działalności prowadzonej przez agencje zatrudnienia – zarówno takie, które zajmują się pośrednictwem czy doradztwem pracy, jak i te świadczące usługi poszukiwania pracowników tymczasowych, pozostają przedmiotem szeregu rozbudowanych regulacji prawnych. Sytuacja okazuje się nieco bardziej skomplikowana, jeśli mowa jest o pracownikach będących cudzoziemcami lub kiedy dana osoba ma zamiar świadczyć pracę poza granicami swojego kraju – a więc po prostu na rzecz pracodawców zagranicznych.

Do niedawna kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców regulowane były ustawą o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 128 poz. 1175), która została zastąpiona uchwaloną przez Sejm nową ustawą o cudzoziemcach z dnia 12 rudnia 2013 roku (Dz. U. Poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

Nowo obowiązujące przepisy prawa wprowadzają zmiany, które mają decydujący wpływ na działalność agencji zatrudnienia. Rzecz jasna nie w całym zakresie ich funkcjonowania, ale w aspektach związanych ze świadczeniem pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź świadczenia pracy przez obywateli polskich poza granicami kraju. Przemiana taka podyktowana została koniecznością wdrożenia do polskich regulacji prawnych dotyczących agencji zatrudnienia postanowień, które dostosują je do prawa unijnego.

Zmiany te zostały dokonane w oparciu dyrektywę Parlamenty Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 roku. Dzięki wspomnianej nowelizacji podmioty trudniące się nie tylko pośrednictwem pracy, ale też doradztwem zawodowym oraz organizacją pracy tymczasowej uzyskały całkiem pokaźny katalog dotychczas nieznanych im możliwości. Agencje zatrudnienia, które chciałyby wykorzystać nowe opcje, jakie pojawiły się na rynku, muszą jednak spełnić kilka bardzo ważnych wymagań.

Zagraniczne agencje pracy – pośredniczenie w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce

Agencjom pracy, które wyrażają zainteresowanie w pośredniczeniu przy zatrudnianiu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferujemy w ramach naszych usług pomoc na każdym etapie tego procesu. Doradzamy zarówno w tym, jaka podstawa ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy jest najbardziej adekwatna, jak i reprezentujemy wnioskodawców na każdym etapie toczącego się postępowania przed właściwymi organami. Dzięki szerokiemu, praktycznemu doświadczeniu potrafimy wskazać rejony, w których rozwiązań takich spraw można spodziewać się w terminie zdecydowanie krótszym niż w innych lokalizacjach, a także umiemy pomóc w legalizacji pobytu osobom, które choć zamierzają podjąć pracę zarobkową, to nie posiadają jeszcze swojego przyszłego pracodawcy.

Agencje zatrudnienia kierujące pracowników do pracy za granicą

Natomiast osobom, które chciałyby rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu agencji zatrudnienia, oferujemy pomoc przy wyborze najodpowiedniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz przy uzyskaniu stosownych wpisów do właściwych rejestrów.

Podmiotom, które posiadają już certyfikat marszałka województwa właściwego miejscowo dla siedziby agencji, potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia, świadczymy zaś usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa prawnego. Przede wszystkim w tym zakresie konstruujemy umowy o ramowej współpracy pomiędzy różnymi agencjami zatrudnienia oraz pomiędzy agencjami zatrudnienia a potencjalnymi pracodawcami.

Z uwagi na obowiązek zawierania stosownych umów pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą oraz agencją zatrudnienia a pracownikiem, przedstawiamy gotowe rozwiązania prawne, które regulują wszelkie wymagane prawem aspekty przedmiotowe przy takiej współpracy.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji dotyczących zakładania agencji zatrudnienia lub prawnych aspektów działania już istniejących, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią prawną CGO Legal Counseling – za pośrednictwem poczty e-mail bądź drogą telefoniczną.