Dział prawa imigracyjnego

Zatrudnianie obywateli WNP

Obywatele Armenii, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Republiki Mołdawii oraz Ukrainy mogą być zatrudniani w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec przybywający do Polski z wyżej wymienionych państw może wykonywać pracę maksymalnie przez okres sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Co ważne, nie musi on posiadać zezwolenia na pracę, ale wymaga się od niego legitymowania ważnym tytułem prawnym do przebywania w Rzeczypospolitej Polskiej (najczęściej wizą). Nie oznacza to jednak, że obcokrajowiec nie może otrzymać takiego zezwolenia na pracę. Może się o nie ubiegać pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca bez przerwy od co najmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku i zamierza zatrudniać go dłużej niż sześć miesięcy.

Pracodawca ma także obowiązek poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce siedziby lub miejsce jego zamieszkania o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Oświadczenie takie powinno zawierać szczegółowe dane m.in. nazwę zawodu, miejsce i okresu wykonywania pracy, wynagrodzenie brutto dla cudzoziemca itd. Do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty, takie jak: dokument potwierdzający tożsamość pracodawcy, dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia działalności gospodarczej i inne.

Należy pamiętać, że sama procedura zatrudnienia cudzoziemca pochodzącego z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy poza ograniczeniem czasowym i koniecznością złożenia wyżej wspomnianego oświadczenia, nakłada na pracodawcę i pracownika obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej.

Do CGO Legal mogą zgłosić się wszyscy pracodawcy, którzy planują zatrudnienie cudzoziemców przyjeżdżających do Polski z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania i złożenia w urzędzie stosownych wniosków, jak i przy ewentualnych procedurach uzyskania zezwolenia na pracę.

Więcej informacji udzielamy indywidualnie po kontakcie z nami.