Dział prawa imigracyjnego

Zezwolenia na pobyt stały

Procedury wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku.

Zezwolenia udziela się na czas nieokreślony na wniosek cudzoziemca, jeśli spełnia jeden z warunków:

  • jest dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – urodzonym po wydaniu tego zezwolenia i kiedy było ono ważne
  • jest dzieckiem pozostającym pod władzą rodzicielską obywatela polskiego
  • ma polskie pochodzenie i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe
  • pozostaje od co najmniej trzech lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim oraz minimum od lat dwóch w sposób legalny i nieprzerwany przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu odpowiednich przepisów karnych
  • bezpośrednio przez złożeniem wniosku pozostawał w Polsce nieprzerwanie od lat minimum pięciu na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, albo zgody ze względów humanitarnych
  • bezpośrednio przez złożeniem wniosku przebywał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej dziesięć lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany
  • udzielono mu azylu
  • uzyskał tzw. „Kartę Polaka” i zamierza osiedlić się na stałe w Polsce

Zezwolenie wydaje właściwy wojewoda na podstawie odpowiedniego wniosku, który cudzoziemiec złożył osobiście najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu na terytorium Polski. Wniosek taki musi zawierać podstawowe dane cudzoziemca, dane jego dokumentu podróży, informacje o podróżach zagranicznych itp. Dodatkowo musi on załączyć odpowiednie fotografie i dokumenty potwierdzające złożone informacje.

Kancelaria udziela wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej cudzoziemcom w skutecznym przeprowadzeniu procedury uzyskania zezwolenia na pobyt stały.

W celu pozyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z CGO Legal Counseling.