E-recepcja

Dział prawa imigracyjnego

Zezwolenia – Pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kwestie dotyczące uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 roku.

Zezwolenia takiego udziela się cudzoziemcowi na czas nieokreślony na jego wniosek, jeśli przebywa on w Polsce w sposób nieprzerwany i legalny od minimum pięciu lat.

Musi on dodatkowo spełnić łącznie kilka warunków – w ciągu dwóch lub trzech lat poprzedzających złożenie wniosku:

  • posiada on regularne i stabilne źródło dochodów (np. ze stosunku pracy), które pozwala mu na utrzymanie siebie a także ewentualnych członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu
  • ma on ubezpieczenie zdrowotne, albo potwierdzenie od swojego ubezpieczyciela co do pokrycia przez niego kosztów leczenia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa się do właściwego wojewody na formularzu, zawierającym m. in. podstawowe dane cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, informacje dotyczące dokumentu podróży, informacje o posiadanym ubezpieczeniu, ewentualnym zatrzymaniu go oraz wzór podpisu. W załącznikach dodaje się odpowiednie fotografie i dokumenty potwierdzające złożone dane.

Kancelaria CGO Legal Counseling oferuje obsługę cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – nasi prawnicy udzielają wszelkich niezbędnych informacji, sporządzają wniosek, wskazują na wymagane dokumenty, reprezentują klienta przed urzędem, a także nadzorują przebieg postępowania administracyjnego.