Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Amortyzacja budynków i budowli

Kancelaria oferuje możliwość amortyzowania nieruchomości od ich wartości rynkowej, zarówno w przypadku nowo wybudowanych budynków / budowli, jak i nieruchomości wykorzystywanych do bieżącej działalności od dłuższego czasu.

Pozwalają na to mechanizmy amortyzacji tego typu środków trwałych wykorzystywanych przez naszą Kancelarię, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Pierwszy mechanizm – odnoszący się do amortyzacji nowo wybudowanych nieruchomości – zakłada prowadzenie budowy na gruncie dzierżawionym od innego podmiotu, po to, aby po wybudowaniu nieruchomości nabyć ją wraz z gruntem po ich wartości rynkowej.

Zatem schemat optymalizacyjny opiera się na następujących etapach:

  • dzierżawca wznosi na dzierżawionym gruncie budynek / budowlę,
  • po wybudowaniu budynku / budowli dochodzi do rozwiązania umowy dzierżawy z jednoczesnym zawarciem umowy sprzedaży gruntu oraz budynku / budowli wzniesionej na tym gruncie.

Taka sytuacja co do zasady nie wywiera negatywnych skutków w zakresie prawa podatkowego oraz pozwala na ustalenie wartości początkowej wybudowanej nieruchomości na poziomie jej wartości rynkowej. Tym samym amortyzacja nieruchomości następować będzie od wartości ustalonej w umowie sprzedaży.

Drugim mechanizmem pozwalającym na ustalenie wartości rynkowej, po której dokonywana będzie amortyzacja nieruchomości, jest wniesienie nieruchomości używanej w działalności gospodarczej do spółki zagranicznej. Wówczas spółka zagraniczna ujmuje taką nieruchomość w ewidencji środków trwałych, ustalając jako wartość początkową jej wartość rynkową. Następnie zostaje ona zwrotnie przekazana do polskiej spółki klienta, która ustali jej wartość początkową również jako wartość rynkową, co pozwoli na powtórne amortyzowanie nieruchomości.

Kancelaria CGO Legal Counseling świadczy usługi związane z optymalizacją podatkową amortyzacji budynków i budowli. Wspieramy Klientów w przygotowaniu planu optymalizacji, a także wdrożeniu go w życie.

W razie chęci uzyskania szerszych informacji, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.