Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Podatkowe aspekty inwestowania w nieruchomości

Inwestycja w nieruchomość wiąże się obowiązkiem rozliczania podatku od nieruchomości, który ciąży na właścicielach oraz posiadaczach samoistnych nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynków i innych.

Według przepisów wysokość należnego podatku jest uzależniona od dwóch czynników: powierzchni nieruchomości oraz jej przeznaczenia, która wpływa na stawkę, przez którą mnoży się powierzchnię nieruchomości. Stawka ta przyjmuje wartość najniższą dla budynków mieszkalnych, zaś najwyższą dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwykle obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycie nieruchomości). Nasz system podatkowy pozostawia jednak pewną możliwość optymalizacji przy inwestycjach w nieruchomości.

Należy jednak pamiętać, że podatników prowadzących działalność gospodarczą dotyczy nie tylko podatek od nieruchomości, ale również podatek dochodowy z jej ewentualnej sprzedaży. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności gospodarczej i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi doradcze związane z podatkowymi aspektami inwestowania w nieruchomości.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z nami.