Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Podwójna amortyzacja nieruchomości

Polskie przepisy podatkowe przewidują kilka wyjątkowych sytuacji, w których można zastosować podwójną stawkę (podwyższyć stawkę) amortyzacji w odniesieniu do nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana potocznie ustawą o CIT, pozwala na zwiększenie stawki amortyzacji z wykazu przy wykorzystaniu współczynnika nie większego niż 1,2. Tyczy się to budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych, przy czym rozumie się tutaj wystawienie ich na permanentne oddziaływanie wody, drgań czy zmian temperatury.

Dalsze przepisy umożliwiają także zwiększenie wspomnianej stawki z zastosowaniem współczynnika nie przekraczającego 1,4. Dotyczy to ściśle określonej kategorii budynków i budowli, które narażone są na działanie niszczących środków chemicznych. Szczególnie chodzi tutaj o produkcję lub przechowywanie takich substancji chemicznych lub sąsiedztwo innych budynków, z których środki chemiczne są rozproszone w powietrzu.

Regulacje te mają charakter dość ogólny. Dlatego też pozostawiają one dużą swobodę podatnikom co do możliwości zastosowania podwójnej amortyzacji nieruchomości. Dużą dowolność zachowują też jednak organy skarbowe, które same dokonują interpretacji przepisów i decydują, czy amortyzację danej nieruchomości można podwyższyć, a jeśli tak – to czy o współczynnik maksymalnie 1,2 czy nawet 1,4.

Kancelaria CGO Legal świadczy usługi doradcze z zagadnień związanych z problemem podwójnej amortyzacji nieruchomości. Ponad to wspomaga Klientów w ustaleniu stanu faktycznego, stanu prawnego i kompletowaniu dokumentów niezbędnych dla organów skarbowych w celu przeprowadzenia takiej amortyzacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.