Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Pożyczki a podatki

Pożyczki co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co istotne – pożyczkodawca obowiązany jest odprowadzić podatek w wysokości 19% od przychodów uzyskanych z odsetek za udzieloną pożyczkę, natomiast pożyczkobiorca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ponad to w praktyce mogą pojawić się sytuacje, w których podatki te nie wystąpią, lub wejdzie w rachubę podatek VAT.

Pożyczkodawca uzyskuje przychód, kiedy odzyskuje kwotę pożyczki wraz z należnymi odsetkami. To właśnie odsetki, czyli faktyczny przychód pożyczkodawcy podlega opodatkowaniu według stawki 19%. W wypadku zaciągającego pożyczkę podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2%, a podstawą opodatkowania jest kwota pożyczki. Przy czym wpłacić podatek należy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki do właściwego urzędu skarbowego.

Jak zostało to wspomniane we wstępie, istnieje kilka sytuacji, w których obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowach pożyczki nie istnieje.

Pierwszym przypadkiem jest tutaj pożyczka pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej (tj. najbliższej rodziny – małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, teściowie itp.). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione z opodatkowania są pożyczki udzielane na podstawie umowy zawieranej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

Po drugie, w przypadku gdy umowa pożyczki zawierana jest za granicą oraz środki pieniężne znajdują się na zagranicznym rachunku bankowym, obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie.

Innymi wyjątkami pozwalającymi uniknąć konieczności uiszczenia podatku są pożyczki do 5000 zł od jednego podmiotu (innego niż z I grupy podatkowej) lub 25000 zł od kilku podmiotów w ciągu 3 kolejnych lat.

Kancelaria CGO Legal oferuje usługi doradcze z zakresu spraw podatkowych związanych z pożyczkami. Ponad to wspomaga przy wypełnieniu stosownych deklaracji podatkowych oraz opracowuje modele pozwalające na optymalizację podatkową udzielania pożyczek.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu.