Dział prawa podatkowego – doradztwo podatkowe

Reprezentacja podatników przed sądami administracyjnymi

Postępowania prowadzone przez organy podatkowe nie zawsze kończą się pozytywnym i poprawnym rozstrzygnięciem. Zdarza się, że dochodzi do nadużyć ze strony organów prowadzących postępowanie, co prowadzi do sporów pomiędzy nimi a podatnikami. Spory takie trafiają do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, a jeśli któraś ze stron zdecyduje się wnieść skargę kasacyjną – przed Naczelny Sąd Administracyjny.

Reprezentacja strony przed sądami administracyjnymi może być powierzona, co do zasady jedynie adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym. Zastosowanie odpowiednich przepisów prawa podatkowego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi częstokroć nawet dla profesjonalnych pełnomocników, nie specjalizujących się w tego typu sprawach, stanowi trudne zadanie. Warto zaufać więc pełnomocnikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

W ramach nasze usługi sprawdzimy stan faktyczny stanowiący podstawę skarżonej decyzji organu drugiej instancji. Ocenimy zasadność wniesienia skargi. Sporządzimy pismo procesowe do WSA oraz zastąpimy klienta w trakcie rozprawy sądowej. Kancelaria w swojej ofercie ma również reprezentację stron przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W celu uzyskania szerszych informacji zapraszamy do kontaktu.