E-recepcja

Nieruchomości

Nabywanie nieruchomości przez Cudzoziemców

Nabywanie przez cudzoziemców prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych w Polsce wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zezwolenie MSW wydawane jest na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,
  • wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.

Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzeczpospolitą Polską mogą być w szczególności:

  • posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia,
  • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  • członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców,
  • wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha. Gdy miejsce ma nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców na potrzeby prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub rolniczej, powierzchnia powinna być uzasadniona. Przesłankami uzasadniającymi są rzeczywiste potrzeby. Te z kolei wynikają z charakteru wykonywanej działalności.

Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności wszechstronne zbadanie przesłanek do wystąpienia w imieniu Klienta z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia MSW. Pomożemy także w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do skutecznego złożenia wniosku.

Zapraszamy do kontaktu.