E-recepcja

Nieruchomości

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska może wprowadzać ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości niezależnie od posiadania tytułu prawnego do nieruchomości. Oznacza to, że jeśli takie ograniczenia się pojawią, nie można się od nich uchylić.

Ograniczenie korzystania z nieruchomości może w tym wypadku nastąpić przez:

  • poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody
  • ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne
  • wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją.

Jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.

Właściciel może również żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, która obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Roszczenie to przysługuje również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Powyższe roszczenia przedawniają się z upływem dwóch lat. Liczy się je od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności reprezentowanie Klienta w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Mogą one wystąpić z uwagi na ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska. Doradzamy także w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska w ramach procesu inwestycyjnego, takich jak gospodarka odpadami czy oceny środowiskowe.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.