E-recepcja

Nieruchomości

Opłaty adiacenckie

Opłaty adiacenckie są opłatami ustalonymi w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej. Infrastruktura ta musi być wykonana z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Tak samo z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości.

Opłaty adiacenckie naliczane są przez właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Opłata ta obciąża właściciela nieruchomości, której wartość wzrosła i uznaje się ją jako jego wkład w inwestycję. Godnym uwagi jest, iż stawka procentowa opłaty adiacenckiej może wynieść nawet do 50% kwoty, o którą wzrosła wartość nieruchomości. Wysokość opłaty ustala się na podstawie operatu szacunkowego, którego wykonanie organ najczęściej zleca rzeczoznawcom majątkowym.

Ponieważ ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w drodze decyzji administracyjnej, podlega ona zaskarżeniu w drodze odwołania. Zakreślony ustawowo termin wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pomoc Kancelarii obejmuje w szczególności wszechstronną analizę zarówno przesłanek materialnych jak i formalnych, będących podstawą do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Pomagamy również w sporządzeniu stosownego odwołania, które może skutkować obniżeniem ustalonej opłaty, a nawet uchyleniem całej decyzji.

Zapraszamy do kontaktu.