E-recepcja

Nieruchomości

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste opiera się na korzystaniu przez tzw. użytkownika wieczystego z nieruchomości o charakterze gruntowym. Nieruchomość ta przez cały ten czas pozostaje własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Co ważne, prawo to trzeba określić w czasie. Co do zasady jest to 99 lat, ale w drodze wyjątku przewiduje się okresy krótsze, minimum jednak 40 lat. Po upłynięciu tego okresu może nastąpić przekształcenie użytkowania wieczystego. 

Z wnioskiem o dokonani przekształcenia może wystąpić osoba fizyczna, która na dzień 13.10.2005 roku była użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Uprawnieni są także jej następcy prawni, jeśli nabyli to prawo po wspomnianej wyżej dacie – np. na drodze spadkobrania.

Wniosek z żądaniem o przekształcenie użytkowania wieczystego składa się do organu właściwego ze względu na właściciela nieruchomości:

  • starosty – jeśli nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa lub jeśli prawo to w imieniu Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne
  • wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu lub zarządu województwa – jeśli nieruchomość jest własnością jednej z jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa)

Organ dokonuje przekształcenia na drodze decyzji administracyjnej, w której ustala obowiązkową opłatę z tytułu przekształcenia. Może ona zostać rozłożona na raty. Minimalny okres spłaty wynosi 10 lat (chyba, że zainteresowany złoży stosowny wniosek). Maksymalny natomiast nie może być dłuższy niż lat 20. Co ważne, od opłaty może zostać udzielona bonifikata w wysokości 50% w dwóch sytuacjach – kiedy prawo użytkowania wieczystego zostało uzyskane przed 5.12.1990 r. lub nieruchomość jest wpisana na listę zabytków.

Nasza Kancelaria wspomaga osoby, które mają zamiar ubiegania się o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to zarówno ustalenia stanu prawnego jak i przygotowania i złożenia wniosku.