E-recepcja

Nieruchomości

Nabywanie nieruchomości – reprezentacja stron

Nabywanie nieruchomości może przyjmować różne postaci. Dwie podstawowe formy, to nabycie nieruchomości należącej do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz nabycie nieruchomości od prywatnego właściciela. Różnią się one co do sposobu przeprowadzania takiego nabycia.

Jeśli dana nieruchomość jest własnością gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa, jej nabycie zwykle musi zostać przeprowadzone w drodze przetargu. Ogłoszenie przetargu ma miejsce na odpowiednich stronach internetowych, w informacyjnych biuletynach gminnych, na urzędowej tablicy ogłoszeń i w prasie lokalnej. Po rozstrzygnięciu przetargu jego zwycięzca zawiera z gminą umowę sprzedaży w postaci aktu notarialnego. Warto pamiętać, że w przetargu co do zasady może wziąć udział nieograniczona liczba zainteresowanych podmiotów.

Prostsze jest nabycie nieruchomości od prywatnego właściciela. Nie wymaga się tam bowiem przeprowadzenia przetargu. Jedynie dwie zainteresowane strony (sprzedający i kupujący) ustalają warunki nabycia, a następnie zawierają umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Notariusz działając jako płatnik pobierze należny podatek od czynności cywilnoprawnych oraz działając za nabywcę – złoży wniosek do sądu wieczystoksięgowego.

Częstokroć nabywanie nieruchomości wiąże się np. z koniecznością ustalania warunków umowy z deweloperem, pośrednikiem itp. W takim wypadku należy pamiętać o fakcie, że w praktyce kupujący jest w słabszej pozycji negocjacyjnej od zbywcy. Warto więc upewnić się, że dysponują Państwa fachową wiedzą z zakresu cywilnych i podatkowych aspektów zawierania umów deweloperskich, przedwstępnych czy też przyrzeczonych.

Kancelaria Prawna CGO Legal reprezentuje swoich Klientów w obu formach procesu nabycia nieruchomości. Pomagamy w ustaleniu stanu prawnego nieruchomości, zebraniu odpowiednich dokumentów, nadzoruje całą transakcję – od umowy przedwstępnej, przez proces kredytowania do zawarcia umowy docelowej.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.