E-recepcja

Nieruchomości

Zniesienie współwłasności

Instytucję współwłasności regulują przepisy kodeksu cywilnego. Definiuje się ją jako sytuację, w której własność tej samej rzeczy ruchomej lub nieruchomej przysługuje w sposób niepodzielny kilku podmiotom. W polskim prawie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje współwłasności – w częściach ułamkowych lub łączną (bez wydzielenia ułamka). Może się jednak zdarzyć sytuacja, że koniecznie okaże się zniesienie współwłasności. 

W wypadku współwłasności ułamkowej każdy z uprawnionych podmiotów może rozporządzać swoją częścią bez konsultacji z pozostałymi. W przeciwnym wypadku zwykle wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast w sytuacjach, kiedy tej zgody osiągnąć nie można, przewiduje się zniesienie współwłasności, a żądanie takie przysługuje każdemu ze współwłaścicieli. Sposobów jest kilka:

  • umowne zniesienie współwłasności -zawarte wyłącznie przez wszystkich współwłaścicieli i musi zawierać kluczowe postanowienia zniesienia – np. sposób zniesienia, wszelkich opłat, dopłat oraz sposobów ich wniesienia. Do umowy nie przewiduje się formy szczególnej, chyba, że zniesienie to dotyczy nieruchomości – wtedy umowa musi mieć formę aktu notarialnego.
  • sądowe zniesienie współwłasności – postępowanie o charakterze nieprocesowym, przeprowadzane przez sąd rejonowy właściwy ze względu na położenie rzeczy, której dotyczy współwłasność. Wniosek do sądu wnosi jeden ze współwłaścicieli i określa w nim rzecz mającą podlegać podziałowi oraz przedstawia dowody na prawo własności. Ten sposób podlega opłatom sądowym.

Podział na tej drodze może polegać na podziale fizycznym rzeczy, przyznaniu jej jednemu lub niektórym spośród współwłaścicieli. Innym możliwym rozwiązaniem jest sprzedaż (tzw. podział cywilny) rzeczy obarczonej współwłasnością.

Kancelaria Prawna CGO Legal świadczy usługi w zakresie podziału współwłasności na oba sposoby – umowny oraz sądowy. Obsługa obejmuje przygotowanie stosownych dokumentów i przeprowadzanie całej procedury.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.