E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Likwidacja spółek

Likwidacja spółek obejmuje zarówno spółki osobowych jak i kapitałowe. Celem jest przede wszystkim zakończenie działania oraz wszelkich spraw spółki, a przy tym spieniężenie należącego do niej majątku.

Kwestie likwidacji spółek regulowane są przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. O ile proces likwidacji spółki kapitałowej jest obligatoryjny i powoduje utrzymanie jej osobowości prawnej aż do momentu wykreślenia z rejestru, to inaczej wygląda sprawa spółki osobowej. Tutaj bowiem przeprowadzenie procesu likwidacyjnego ma charakter jedynie fakultatywny – można ten element pominąć i od razu wykreślić spółkę z rejestru. Należy jednak pamiętać, że wyjątkiem w tym zakresie jest spółka komandytowo-akcyjna. Ta bowiem podlega regulacjom co do likwidacji takim, jak w przypadku spółki akcyjnej.

Likwidacja spółek osobowych

Jeśli w spółce osobowej przeprowadzi się postępowanie likwidacyjne, istotną kwestią jest zaistnienie przyczyny takiej likwidacji (np. upływ czasu na jaki spółka została zawiązana). Wyznacza się wtedy likwidatorów (mogą to być wszyscy lub niektórzy wspólnicy), którzy informują właściwy sąd rejestrowy o rozpoczęciu postępowania. W tym czasie likwidatorzy mają obowiązek zakończyć sprawy spółki, ściągnąć wierzytelności i upłynnić majątek spółki. Z uzyskanego w ten sposób majątku muszą pokryć zobowiązania spółki. Dopiero pozostałą część mogą podzielić między sobą zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy spółki. Po zakończeniu tego procesu likwidatorzy wnoszą o wykreślenie spółki z rejestru.

Likwidacja spółek kapitałowych

W wypadku spółki kapitałowej również musi zaistnieć przyczyna dla likwidacji spółki. Likwidatorami są co do zasady członkowie zarządu. Zgłaszają oni otwarcie likwidacji do sądu rejestrowego i ogłaszają ten fakt w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Muszą też sporządzić bilans otwarcia likwidacji celem przygotowania podziału majątku spółki. Po zatwierdzeniu go przez zgromadzenie wspólników, likwidatorzy są zobowiązani do zakończenia bieżących spraw spółki, ściągnięcia wierzytelności, spłaty zobowiązań spółki. Dopiero na koniec mogą podzielić pozostały majątek zgodnie ze swoimi udziałami. Po zakończeniu postępowania wnoszą o wykreślenie spółki z rejestru.  Nieznaczne różnice występują w odniesieniu do spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, gdzie nie ma np. wymogu ogłoszenia likwidacji w MSiG.

Kancelaria świadczy usługi z zakresu przeprowadzania likwidacji spółek. Pomaga w całym postępowaniu – od zgłoszenia likwidacji, przez przygotowanie odpowiednich dokumentów i podjęcie określonych działań (np. zakończenie bieżących spraw spółki), aż po wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

W celu uzyskania dokładnych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Zachęcamy również do zapoznania się z zagadnieniem: upadłość przedsiębiorcy.