E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Regulaminy wewnątrzzakładowe

Regulaminy wewnątrzzakładowe są uznawane za źródła prawa pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy. Pełnią one bardzo istotną rolę, ponieważ pozwalają pracodawcy na samodzielne uregulowanie pewnych kwestii, nawet w sposób odmienny z ustawą. Co więcej, ustawodawca uznał niektóre kategorie aktów wewnątrzzakładowych za obowiązkowe.

Przykładem takiego aktu jest regulamin pracy, obowiązkowy w zakładach zatrudniających co najmniej 20 osób – niezależnie od podstawy ich zatrudnienia. Ustala on kwestie uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy. Jego głównym celem jest dostosowanie regulacji prawa pracy do specyficznych cech danego przedsiębiorstwa.

Często spotykanym aktem wewnątrzzakładowym okazuje się też regulamin wynagradzania. Podobnie jak w poprzednim przypadku, jest on obowiązkowy w zakładach zatrudniających minimum 20 pracowników. Określa się w nim m. in. składniki pensji, możliwe do uzyskania dodatki a przede wszystkim warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania świadczeń.

Regulaminy wewnątrzzakładowe – Tworzenie i opiniowanie

W obu wypadkach wprowadzenie takich aktów odbywa się na podobny sposób. Pracodawca może utworzyć go w konsultacji z organizacją zawodową na terenie zakładu. Jeśli taka nie istnieje – zapoznać z nią po prostu pracowników. Akt taki staje się obowiązujący po upływie określonego czasu. Jeśli liczba pracowników spadnie poniżej 20, akt nie traci swojej mocy.

Warto przyjrzeć się też wspominanej we wstępie możliwości innego niż ustawowe uregulowania danych kwestii. Podlega ona ograniczeniu, nie można bowiem w ten sposób spowodować sytuacji dla pracownika gorszej niż ta, która wynika z aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym. Niedozwolone jest więc nakładanie na pracowników innych obowiązków, choć można wprowadzić dla nich dodatkowe uprawnienia.

Pracodawca w zakładach liczących poniżej 20 pracowników może (ale nie musi) wydać obwieszczenie o uprawnieniach i obowiązkach stron oraz innych zasadach pracy, po czym zapoznać z nim pracowników. Innym aktem wewnątrzzakładowym jest układ zbiorowy pracy – dobrowolne porozumienie między pracodawcą a pracownikami, regulujące przede wszystkim zasady pracy i płacy.

Kancelaria CGO Legal Counseling oferuje swoim Klientom pomoc w zakresie opiniowania już istniejących regulaminów wewnątrzzakładowych o różnym charakterze w kwestii zgodności z prawem pracy. Dodatkowo nasi prawnicy podejmują się także tworzenia takich aktów od podstaw.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem spraw pracowniczych.