E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Rejestracja spółki prawa handlowego

Mówiąc o spółkach prawa handlowego należy zwrócić uwagę na podstawową różnicę między nimi. Pojawia się tutaj bowiem podział dychotomiczny na spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki kapitałowe prawa handlowego. Kwestie, których dotyka rejestracja spółki, regulowane są w przepisach zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Do katalogu spółek osobowych prawa handlowego zaliczamy następujące formy prawne: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, a także spółki komandytowo-akcyjne. Do grupy spółek kapitałowych prawa handlowego należą natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Niektórzy wymieniają w tym miejscu również formę określaną mianem spółki europejskiej.

Co do zasady procedury rejestracji wszystkich spółek są podobne. Różnią się one jednak przede wszystkim poszczególnymi wnioskami, które należy złożyć podczas obowiązkowej procedury rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, momentem powstania spółki oraz wymagalnymi minimalnymi kapitałami zakładowymi. Warto tutaj pamiętać, że spółki prawa handlowego oraz spółki cywilne (będące rodzajem spółki prawa cywilnego) to dwie różne rzeczy. Te ostatnie nie są podmiotami prawa i co za tym idzie – nie podlegają rejestracji w KRS.

W każdym wypadku przy spółkach prawa handlowego konieczne jest bowiem uzyskanie wpisu przedsiębiorcy z Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia uzyskania zdolności prawnej przez taką spółkę. Sprawy tego typu rozstrzyga się w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla siedziby rejestrowanego podmiotu. Należy w tym celu przygotować właściwy wniosek na odpowiednim formularzu w formie papierowej bądź też elektronicznej (wtedy musi on występować z uwierzytelnionym podpisem elektronicznym), w którym zawrze się szereg najważniejszych informacji – dla przykładu: firmę, siedzibę i adres spółki, przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego itp.

Pozostałe dokumenty

Wymagane jest także kilka innych dokumentów. Wśród nich wymienia się przede wszystkim umowę bądź też statut spółki. Poświadczone notarialnie wzory podpisów wspólników, czy potwierdzenie prawa do korzystania z nieruchomości, gdzie znajduje się siedziba rejestrowanej spółki. Dalej natomiast to również urzędowy formularz zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgłoszenie identyfikacyjne dotyczące nadania numeru Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zgłoszenie po nadanie numeru identyfikacyjnego REGON (na potrzeby Rejestru Gospodarki Narodowej).

Dopiero po dopełnieniu powyższych formalności możliwe staje się uzyskanie wpisu przedsiębiorcy we wspomnianym wcześniej Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis przyjmuje postać postanowienia. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku gdy miejsce ma rejestracja spółki osobowej prawa handlowego momentem jej powstania jest nie moment podpisania umowy czy też statutu spółki, ale właśnie uzyskania wpisu w KRS. Nieco inaczej wygląda kwestia spółek kapitałowych prawa handlowego. Bowiem przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością podpisanie umowy lub statutu spółki wywołuje skutek jako powstanie spółki w tzw. „organizacji”, co oznacza, że pojawia się już podmiotowość prawna. Przy spółkach akcyjnych zawiązanie spółki ma miejsce z chwilą objęcia wszystkich akcji. Nie zmienia to jednak faktu, że obie spółki zyskują właściwą zdolność prawną dopiero po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Co ważne, wpis ten obligatoryjnie musi zostać także ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co podlega opłatom. Różnią się one w zależności od formy prawnej zakładanej spółki.

Kancelaria prawna CGO Legal Counseling wspomaga osoby chcące utworzyć spółkę na całej drodze jej rejestracji. Usługa obejmuje odpowiednie spisanie umów lub statutów spółek, przygotowanie odpowiednich wniosków, zgłoszeń, pomoc przy ich złożeniu oraz uzyskaniu odpowiednich numerów. Słowem – kompleksowa usługa przeprowadzenia formalności związanych z zakładaniem spółki prawa handlowego, niezależnie od tego czy ma ona przyjąć charakter osobowy czy też kapitałowy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zagadnienia jakim jest rejestracja spółki prawa handlowego zapraszamy do kontaktu z nami. Kancelaria zajmuje się również zakładaniem spółek zagranicznych. Więcej o tym TUTAJ.

Zachęcamy również do zapoznania się z tematem: Obsługa korporacyjna spółek.