E-recepcja

Polski ład

Estoński CIT

Estoński CIT, czyli ryczałt od przychodów spółek, nie jest wcale instytucją nową. Teoretycznie w Polsce funkcjonuje od stycznia 2021 roku. Jednakże dopiero na skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład przedsiębiorcy faktycznie będą mogli na nim skorzystać. Wyjaśniamy na czym polega i kto powinien rozważyć tę formę opodatkowania.

Estoński CIT – na czym polega?

Zanim wyjaśnimy czym jest estoński CIT, warto przypomnieć jego historię. Rozwiązanie to po raz pierwszy wprowadzono w Estonii w 2000 roku. Kraj ten zmagał się wówczas z przestojem gospodarczym, zaś wprowadzenie nowego sposobu naliczania podatku CIT odmieniło sytuację, przyspieszając rozwój gospodarki i prywatnych inwestycji.

Estoński CIT to inaczej ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz niektórych spółek osobowych. Polega na odsunięciu momentu zapłaty podatku do czasu dystrybucji zysku do wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy. Oznacza to, że podatnik nie będzie płacił podatku dochodowego od środków wykorzystywanych w bieżącej działalności gospodarczej, co może bardzo pozytywnie wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać na rozwiązaniach oferowanych przez estoński CIT?

Estoński CIT to rozwiązanie, które może być stosowane w różnych typach spółek. Skorzystać na nim mogą:

 • spółka akcyjna
 • prosta spółka akcyjna
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka komandytowa

W praktyce zwykle będą to przedsiębiorstwa generujące duży dochód, który nie jest w całości konsumowany przez wspólników, udziałowców lub akcjonariuszy. Niemniej jednak jego wprowadzenie powinny również rozważyć przedsiębiorstwa w fazie wzrostu, potrzebujące dużych środków na inwestycje w środki trwałe, towary lub zwiększanie zatrudnienia.

Na estońskim CIT skorzystają również przedsiębiorstwa u progu dużych transakcji, z których przychód musi być wykorzystany w sposób nie generujący kosztów podatkowych (np. sprzedaż wartościowej nieruchomości z koniecznością przeznaczenia większości kwoty na spłatę kredytu w związku z koniecznością zwolnienia hipoteki).

Warunki, jakie należy spełnić, aby przejść na estoński CIT

Do przejścia na estoński CIT konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Wymóg spółki operacyjnej

Przychody spółki w większości pochodzić muszą z działalności operacyjnej. Jednocześnie  przychody pasywne powinny stanowić mniej niż 50% obrotu.

 1. Zatrudnienie na pełen etat minimum 3 osób

Zatrudnienie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty na umowę o pracę lub ponoszenie kosztów zatrudnienia w formie innej niż umowa o pracę w kwocie stanowiącej co najmniej 3 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS i zdrowotną. Wymóg ten nie dotyczy spółek zaczynających działalność w pierwszym roku, a w przypadku małych podatników w pierwszym roku wymóg złagodzony jest do 1-go etatu z obowiązkiem corocznego zwiększania zatrudnienia aż do osiągnięcia podstawowego pułapu.

 1. Prosta struktura właścicielska

Udziałowcami/wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne.

 1. Wyłączenie spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

 1. Wyłączenie MSR

Spółka nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (Międzynarodowymi Standardami rachunkowości) zgodnie z art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

 1. Wyłączenie przedsiębiorstw finansowych oraz instytucji pożyczkowych
 2. Wyłączenie przedsiębiorców korzystających ze zwolnień w zakresie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SEE) lub Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)
 3. Zawiadomienie Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie

Od 2022 roku w reżim estońskiego CIT można wejść także w trakcie roku.

Podstawowe korzyści

 1. brak podatku od dochodu w zakresie, w jakim nie został on wypłacony wspólnikom/udziałowcom
 2. brak składki zdrowotnej i ZUS dla udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszy spółek akcyjnych
 3. niższa, zryczałtowana stawka ubezpieczenia zdrowotnego dla wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych liczona od średniego wynagrodzenia w gospodarce, a nie od całości dochodu przedsiębiorcy
 4. brak daniny solidarnościowej
 5. niższa efektywna stopa opodatkowania
 6. brak podatku od wejścia (pod warunkiem pozostania w systemie „estońskim” przez co najmniej 4 lata)
 7. w razie wyjścia z systemu „estońskiego” podatek od dochodu uzyskanego w okresie pozostawania w systemie należny tylko od wypłat wspólnikom, udziałowcom lub akcjonariuszom
 8. możliwość wejścia w reżim także w trakcie roku

Efektywne opodatkowanie (PIT+CIT)

 1. Dla małych podatników (do 2 000 000 EUR obrotu) – 20 %
 2. Dla dużych podatników (powyżej 2 000 000 EUR obrotu) –  25 %

Opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej.

Zastanawiasz się, czy przejście na estoński CIT będzie dla Ciebie korzystne? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów. Oferujemy doradztwo i pełną obsługę procesu optymalizacji podatkowej dostosowanej do Państwa potrzeb z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych przez Polski Ład.

Więcej praktycznych informacji na temat Polskiego Ładu poznasz w naszym artykule Polski Ład – przegląd rozwiązań dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.