E-recepcja

Polski ład

Estoński CIT

Co?

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych oraz niektórych osobowych. Polega na odsunięciu momentu zapłaty podatku do czasu dystrybucji zysku do wspólników /udziałowców / akcjonariuszy. Oznacza to, że podatnik nie będzie płacił podatku dochodowego od środków wykorzystywanych w bieżącej działalności gospodarczej wpływając bardzo pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.

Dla kogo?

  • spółka akcyjna
  • prosta spółka akcyjna
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółka komandytowa

W praktyce zwykle będą to przedsiębiorstwa generujące duży dochód, który nie jest w całości konsumowany przez wspólników/udziałowców/akcjonariuszy; przedsiębiorstwa w fazie wzrostu potrzebujące dużych środków na inwestycje w środki trwałe, towary, zwiększanie zatrudnienia; przedsiębiorstwa u progu dużych transakcji, z których przychód musi być wykorzystany w sposób nie generujący kosztów podatkowych (np. sprzedaż wartościowej nieruchomości z koniecznością przeznaczenia większości kwoty na spłatę kredytu w związku z koniecznością zwolnienia hipoteki).

Nie spełniasz wymogu formy prowadzonej działalności? To nie problem! Przekształcimy już istniejącą lub otworzymy dla Ciebie nowy podmiot właściwy dla tego rozwiązania.

Na jakich zasadach?

Do wejścia w estoński CIT konieczne jest spełnienie następujących warunków:

a. WYMÓG SPÓŁKI OPERACYJNEJ

Przychody pochodzą w większości z działalności operacyjnej, a przychody pasywne stanowią mniej niż 50% obrotu.

b. ZATRUDNIENIE OSÓB NA 3 PEŁNE ETATY

Zatrudnienie 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty na umowę o pracę na umowie o pracę lub ponoszenie kosztów zatrudnienia w formie innej niż umowa o pracę w kwocie stanowiącej co najmniej 3 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnej konieczności ponoszenia kosztów związanych z podatkiem dochodowym oraz składkami ZUS i zdrowotną (w pierwszym roku dla małego podatnika odpowiednio 1 etat i równowartość 1 średniego wynagrodzenia, dla podatnika rozpoczynającego działalność w pierwszym roku 0, drugim 1, trzecim 2, aż do spełnienia wymogu w 3cim roku objęcia ryczałtem).

c. PROSTA STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Udziałowcami/wspólnikami są tylko osoby fizyczne

d. WYŁĄCZENIE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

e. WYŁĄCZENIE MSR

nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości;

f. WYŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH ORAZ INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH
g. WYŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ZWOLNIEŃ W ZAKRESIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ (SSE) LUB POLSKIEJ STREFY INWESTYCJI (PSI)
h. ZAWIADOMIENIE US DO KOŃCA STYCZNIA W 1. ROKU PODATKOWYM

Podatnik powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Jakie korzyści płyną ze skorzystania z estońskiego CIT?

1. Brak podatku od dochodu w zakresie w jakim nie został on wypłacony wspólnikom/udziałowcom.
2. Brak składki zdrowotnej i ZUS dla udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcjonariuszy spółek akcyjnych.
3. Niższa, zryczałtowana stawka ubezpieczenia zdrowotnego dla wspólników spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych liczona od średniego wynagrodzenia w gospodarce a nie od całości dochodu przedsiębiorcy.
4. Brak daniny solidarnościowej.
5. Niższa efektywna stopa opodatkowania niż w przypadku spół.
6. Brak podatku od wejścia (pod warunkiem pozostania w systemie „estońskim” przez co najmniej 4 lata).

*W przypadku przekształcenia spółek kapitałowych konieczność ustalenia wysokości podatku należnego w związku z potencjalną możliwością powstania dochodu z przekształcenia.

7. W razie wyjścia z systemu „estońskiego” podatek od dochodu uzyskanego w okresie pozostawania w systemie należny tylko od wypłat wspólnikom/udziałowcom/akcjonariuszom.

Efektywne opodatkowanie (PIT+CIT):

a) Dla małych podatników (do 2 000 000 EUR obrotu) – 20 %
b) Dla dużych podatników (powyżej 2 000 000 EUR obrotu) –  25 %

 

Opodatkowanie dotyczy jedynie środków wypłacanych w celu konsumpcji zysku. Środki pozostawione w spółce jako niewypłacony zysk pozostają nieopodatkowane, dlatego też efektywna stawka opodatkowania może być o wiele niższa od tych zaprezentowanych powyżej. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z jednym z naszych specjalistów, który przedstawi Ci rozwiązanie obniżające Twoje zobowiązania podatkowe i efektywną korzyść w Twoim przypadku.