E-recepcja

Polski ład

Spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna

Co?

Spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna

Dla kogo?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

Osoby działający dotychczas  w formie spółka cywilnej, jawnej bądź partnerskiej

Jak będziesz opodatkowany i oskładkowany?

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez spółkę komandytową lub spółkę komandytowo – akcyjną. Mimo spadku zainteresowania tą formą prawną po uczynieniu tych podmiotów podatnikami podatku CIT, obecnie w kontekście zmian proponowanych przez Polski Ład, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne wracają do łask. Dzieje się tak za sprawą pojedynczego opodatkowania, braku proporcjonalnej składki zdrowotnej oraz braku daniny solidarnościowej. Porozmawiaj z nami aby dowiedzieć się więcej – eksperci CGO Legal pomogą przy przekształceniu Twojej działalności, tak aby być gotowym na polski ład. Możesz rozważyć udział podmiotu zagranicznego aby zwiększyć korzyści.

Kompendium wiedzy:

  • źródło

Zyski komplementariusza od 2020 r. należą do źródła – kapitały pieniężne;

  • płatnik

– Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 52a.

– Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

  • pomniejszenie podatku

Jednocześnie z art. 30a ust. 6a i 6b ww. ustawy wynika, że zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 6a, nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 4.

Wykładnia literalna art. 30a ust. 6a ww. ustawy, prowadzi do wniosku, że kwotę pomniejszenia podatku można ustalić dopiero, gdy znana jest wartość podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od dochodu spółki za rok podatkowy, w którym uzyskany został zysk dzielony między wspólników. Przesądza o tym użycie przez ustawodawcę w treści art. 30a ust. 6a sformułowania „za rok podatkowy”.

  • ZUS / składka zdrowotna

Art. 81 ust. 2u. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych niż wskazane w ust. 2, 2d i 2e, osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą oraz osobami, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

  • danina solidarnościowa

W tym przypadku podatek od dywidendy opłaca się w formie zryczałtowanej 19% i zostało to zapisane wprost w ustawie o podatku dochodowym w art. 30a, a ten artykuł nie został wymieniony z kolei w art. 30h, który reguluje zasady daniny solidarnościowej. Dywidendy nie uwzględnia się w podstawie daniny solidarnościowej. Również przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ustawy o PIT nie są uwzględniane w podstawie daniny solidarnościowej. Zostało to również potwierdzone w interpretacji Dyrektora KIS nr 0112-KDIL2-2.4011.102.2020.2.AA z dnia 28.04.2020 r.f. udziałowiec zagraniczny jako komplementariusz – brak odpowiedzialności przy założeniu że jest to podmiot transparentny.