E-recepcja

Usługi

Postępowanie sądowe

Dział procesowy funkcjonujący w ramach naszej Kancelarii świadczy kompleksową obsługę prawno-procesową podmiotów, które objęło postępowanie sądowe. Reprezentujemy osoby fizyczne, przedsiębiorców, organy administracji państwowej i samorządowej we wszelkich aspektach aktywności w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym oraz sądami międzynarodowymi. W ramach naszej praktyki znajdą Państwo również usługi reprezentacji klientów w postępowaniach polubownych i arbitrażowych.

Sprawy europejskie i międzynarodowe

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Ze sprawami takimi mamy do czynienia, gdy jedna ze stron stosunku prawnego posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę w innym państwie. Współpraca z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi zapewnia naszym klientom szybką i profesjonalną pomoc prawną w systemach prawnych innych państw.

Ochrona praw

Usługi prawne świadczone przez prawników działu procesowego obejmują problematykę związaną z szeroko rozumianą ochroną praw – przynależnych zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym, występującym w różnych stosunkach prawnych.

Postępowania sądowe, polubowne i sądowo-administracyjne

Każdy problem naszego klienta staramy się rozwiązać w najszybszy i najskuteczniejszy dla niego sposób. Dlatego też, zanim dojdzie do wszczęcia postępowania sądowego, staramy się rozwiązać spory na etapie przedsądowym. Dokonujemy tego w drodze mediacji, negocjacji czy postępowania polubownego, o ile jest to rozwiązanie korzystne dla klienta.
Prawnicy naszej kancelarii są aktywni na wszystkich etapach postępowania, podejmując się:

  • ustalenia i wyjaśnienia stanu faktycznego oraz stanu prawnego;
  • zebrania oraz wypełnienia wszystkich stosownych dokumentów;
  • całościowej analizy przedstawionych spraw oraz oceny zasadności roszczeń;
  • sporządzania indywidualnych pism, takich jak zawezwanie do próby ugodowej, pozew, odpowiedź na pozew, zarzuty, sprzeciw, zażalenie, apelacja, odpowiedź na apelację, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • doradztwa w zakresie skutecznego i efektywnego prowadzenia sporów przed sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi;
  • przygotowania opinii prawnych w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń;
  • profesjonalnego zastępstwa procesowego klienta w postępowaniu sądowym, polubownym i sądowo-administracyjnym;
  • reprezentowania klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
  • reprezentowania klienta w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach wynikających z dziedzin prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa finansowego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej.

Doświadczenie nabyte podczas wielu lat praktyki pozwala naszym prawnikom na szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na każdy problem naszego klienta i wybór najlepszego rozwiązania. Dlatego też celem naszej kancelarii jest zapewnienie klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Prawnicy naszej kancelarii posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorców, jak również dla osób fizycznych.

Ze względu na wartość przedmiotu spraw prowadzonych w ramach kancelarii posiadamy wykupiony nadwyżkowy pakiet ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Na czele działu procesowego stoi radca prawny, jeden ze wspólników w Kancelarii CGO Legal Counseling – Michał Gawlak.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem poszczególnych usług wchodzących w zakres kompetencji działu.

W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@cgolegal.pl lub office@cgolegal.pl lub pod numerem telefonu: +48 42 663 65 03.